Svensk elnätsreglering måste främja nya smarta affärsmodeller

Lovisa Fricot Norén 22 nov 2017

De svenska elnäten står inför omfattande förändringar. Från att ha varit en förhållandevis statisk verksamhet där el transporterades från stora kraftproducenter till en mängd passiva konsumenter går vi mot en helt annorlunda framtid. Den kraftiga tillväxten av distribuerad förnybar el från vind- och solkraft ställer helt nya krav på att hantera produktion på många platser i näten. Prosumertrenden innebär också att våra kunder regelbundet byter roll från producent till konsument och tvärtom vilket avsevärt förändrar deras behov av kapacitet i elnätet över tiden. Därtill kommer introduktionen av ny teknik som allt smartare elmätare och en generell digitalisering av hela verksamheten.

Det går inte att sticka under stol med att utvecklingen kostar och kommer att kosta pengar för elnätets kundkollektiv. Den svenska intäktsregleringen för elnätsverksamhet har inte hängt med i utvecklingen och framför allt gynnas företag som bedriver traditionell elnätsverksamhet, där svaret på ett ökat effektbehov i princip alltid är nätförstärkningar. Energimarknadsinspektionens aktuella förslag om förändrad reglering 2020-2023 tar främst fasta på att sänka elnätsföretagens intäkter samtidigt som incitamenten för smarta lösningar adresseras mycket sparsamt.

Det svenska elnätet är av gammal hävd byggt för att klara bedöma maxbelastningar i alla delar av nätet. Detta trots att sådana kanske endast inträffar ett fåtal tillfällen per år, exempelvis när elproduktionen är som högst i kombination med hög efterfrågan hos närliggande konsumenter. Elnätskunderna har fått betala för möjligheten att nyttja elnätet fullt ut, trots att man i praktiken nästan aldrig gjort det. I avsaknad av teknik för smart styrning, nätplanering och detaljerad kunskap om kundernas effektuttag har det historiskt varit den bästa lösningen för att garantera en hög leveranssäkerhet. De senaste åren har emellertid teknikutveckling gått framåt i ett rasande tempo vilket gör det möjligt att ompröva gamla sanningar kring elnätsbyggnation.

I andra länder har det börjat dyka upp nya innovativa lösningar inom elnätsbranschen för att hantera omställningen av elsystemet. I Norge och Storbritannien finns exempel på hur tidigare investeringstunga nyanslutningar hanterats med smarta affärsmodeller istället för nätförstärkningar. Genom att sluta avtal med en ny elproducent, till exempel ett vindkraftverk, om frivillig bortkoppling eller nedreglering av produktion de få tillfällen per år då nätet maxbelastas kan anslutningen byggas betydligt billigare. Besparingen har sedan delats mellan elnätsföretaget och kunden till den senares stora glädje eftersom intäkten vida överstigit förlusten av några timmars produktionsbortfall per år. En annan fördel är kortare anslutningstider vilket gynnar utbyggnaden av förnybar elproduktion. Affärsmodellen kräver naturligtvis ny smart teknik för styrning och datahantering, men sådan finns tillgänglig redan idag. I Norge finns till och med exempel på hur en marknad uppstått då flera kunder erbjudit sig att sluta avtal om effektminskning vilket pressat priset för överenskommelsen med elnätsföretagen med samhällsekonomisk nytta som följd.

Idag är denna typ av lösningar inte speciellt vanliga i svenska lokalnät. Skälet till det är främst att den svenska modellen för elnätsföretagens intäktsreglering tydligt premierar byggnation av nya anläggningar som lösning för att klara kundernas maximala effektbehov. Visserligen innebär ett effektivare nyttjande ett bättre utfall i modellen, men i de allra flesta fall är det ekonomiskt mer gynnsamt och enklare för elnätsföretaget att bygga rejäla nyanslutningar och låta kundkollektivet ta kostnaden för detta. För att kunna ställa om det svenska eldistributionssystemet för att klara framtidens krav måste vi ha  en elnätsreglering som främjar och tillåter nya typer av affärsmodeller som ger elnätsföretagen och elnätskunderna incitament att samarbeta kring dessa frågor på kommersiell grund.

På sikt ger det en helt ny roll för elnätsföretagen som en flexibel marknadsfacilitator på elmarknaden. Smarta elnät är idag en högt prioriterad fråga inom svensk energipolitik, vilket inte minst märks genom initiativet Forum för Smarta elnät med energiminister Ibrahim Baylan som ordförande. Det är hög tid att låta svensk elnätsreglering främja utvecklingen på detta område.