Snedvridna konkurrensvillkor för kyliga datahallar

Porträtt på Per Everhill. Foto. Per Everhill 21 dec 2015

I Sverige finns idag ett trettiotal fjärrkylenät. Tekniska verken driver sedan 1997 fjärrkylenätet i Linköping som under 2014 levererade 85,6 GWh kyla till ett hundratal kunder. Omkring 35 GWh, eller cirka 40 procent av den totala produktionen, levererades till datahallar som nu enligt ett färskt betänkande från regeringen förslås få reducerad energiskatt för den el som används för kylning. Motivet till förslaget är att främja konkurrensvillkoren för Sverige som etableringsplats för denna typ av industrier. Exempelvis var låga elpriser och ett stabilt elnät viktiga motiv för Facebooks etablering i Luleå.

Fjärrkyla bygger på motsvarande princip som fjärrvärme med skillnaden att det är kallt vatten som distribueras i ett ledningsnät från en central produktionsanläggning till en kund. En fördel med fjärrkyla är att dess miljöpåverkan och energianvändning är liten i jämförelse med lokala eldrivna kylanläggningar. Fjärrkyleanläggningar drifts ofta med förnybara-och/eller återvunna bränslen som exempelvis avfall eller biobränslen med låg klimatpåverkan. Dessutom används ofta frikyla i fjärrkylesystemet vilket ger hög resurseffektivitet. Användningen av fjärrkyla minskar också effektbehovet i det svenska elnätet vilket är av betydande vikt i en förväntad framtid med en högre andel oreglerbar kraft i energisystemet.

Fjärrkyleanläggningar kräver emellertid viss elanvändning, exempelvis för drift av pumpar. I betänkandet om elskatt föreslås emellertid inte någon skattereducering för denna el eftersom den härrör från en anläggning i ett centralt kylsystem utanför den aktuella datahallen. Detta feltänk i betänkandet främjar naturligtvis lokalt placerade, ofta eldrivna kylanläggningar.

För att säkerställa konkurrensneutralitet på kylmarknaden är det av stor vikt att framtida skattevillkor är teknikneutrala. Därför borde den sänkta skattesatsen naturligtvis gälla all elektrisk kraft som förbrukats för framställning av kyla till datahallar, oavsett om den förbrukats utanför eller innanför anläggningen! Med samma energiskatt kan olika kyllösningar konkurrera med varandra på lika villkor vilket främjar såväl effektivitet som innovation. På längre sikt har detta sannolikt större betydelse för etableringen av datahallar i Sverige än skattesatsen på el.