Regionala energibolag – tillsammans Sveriges största energiaktör!

Porträtt på Per Everhill. Foto. Per Everhill, ansvarig Public Affairs Tekniska verken 3 jul 2017
Vass och vatten med gärstadverket i bakgrunden.

I dag träffas företrädare för nätverket Regional Energi i Almedalen för att tillsammans med en rad företrädare för olika energi- och miljöintressen diskutera de regionala kommunägda energiföretagens roll och möjligheter på energimarknaden. Det är lätt att glömma bort att de kommunägda energiföretagen tillsammans är en av Sveriges största enskilda energiaktörer med närmare 2 miljoner kunder och en sammanlagd årlig omsättning på 50 miljarder kronor.

På så vis skiljer sig energimarknadens struktur i Sverige från hur det ser ut i många andra länder där ofta en eller ett fåtal större aktörer dominerar marknaden. Varför är det då så? Orsaken kan sökas i hur Sverige elektrifierades i början av 1900-talet. Det skedde nämligen ”underifrån”, genom att invånarna i byar och städer gick samman för att bygga elnät och koppla ihop dem med närliggande kraftproduktion som då oftast betydde det lokala vattenkraftverket. Senare tillkom statliga Vattenfallsstyrelsen som senare skulle bli Vattenfall, liksom större aktörer som Fortum och E.ON. Det stora antalet regionala kommunägda energibolag vi ser idag är ett tydligt arv från denna tid och som fortfarande präglar den svenska energimarknaden.

Den stora mängden offentligt ägda energiföretag bidrar på ett alldeles särskilt sätt till den svenska energimarknadens karaktär. Bland annat bedriver kommunägda energiföretag sin verksamhet på mycket lång sikt. Investeringar görs för att klara den framtida energiförsörjningen på orten flera generationer framåt. I det avseendet skiljer sig sannolikt tidshorisonten från de internationella fonder och riskkapitalbolag som de senaste åren blivit allt mer aktiva på den svenska energimarknaden. De kommunägda energiföretagen kommer aldrig göra en ”exit” för att hämta hem vinster på kort sikt, utan drivs istället av andra mycket mer långsiktiga mål som att uppgradera vårt energisystem med smarta nät, öka vår andel förnyelsebar energi och hjälpa våra kunder att spara energi. Det gör verksamheten särskilt lämpad för att bidra till omställningen av vårt energisystem och de regionala kommunägda energibolagen gör idag stora investeringar i ibland annat biogas, kraftvärme och vindkraft.

Det finns emellertid särskilda utmaningar för de kommunägda energibolagen som skiljer dem från privata- och statliga aktörer eller till och med utländska kommunägda bolag. Idag finns en specialbestämmelse i ellagen som gör att kommunägda energiföretag undantas från kommunallagens regelverk om affärsdrivande verksamhet. Detta gör det möjligt för dessa företag att verka inom traditionella områden som produktion, distribution och försäljning av energi. Författningstexten är emellertid inte anpassad till den rådande utvecklingen på energimarknaden där energiföretag förväntas verka i nya roller. Det handlar exempelvis om att erbjuda energieffektivisering, effektstyrning, infrastruktur för elfordon och liknande tjänster. Sådan verksamhet är oerhört viktig som en del i omställningen av energisystemet. Tyvärr har kommunägda energiföretags engagemang ifrågasatts utifrån oklarheterna kring gällande regelverk. Osäkerhet kring tolkning av gällande lagstiftning har lett till att vissa företag valt att enbart hålla sig till traditionell energiverksamhet. Detta leder på sikt till att kommunägda energibolag inte kan utvecklas i samma takt som övriga aktörer på marknaden. Vidare står regelverket i konflikt med EU:s ambitioner om energibranschens roll som pådrivare av omställningen av vårt energisystem.

Det nuvarande undantaget i ellagen bör tydliggöras och breddas så att svenska kommunägda energibolag fullt ut kan verka på den moderna elmarknaden på samma villkor som privata, statliga eller utländska kommunägda energibolag. Detta är avgörande för att Sverige ska kunna uppnå fastställda miljö- och klimatmål.