Regelförenklingar ett måste för cirkulär ekonomi på mikronivå

Per Everhill 17 dec 2018

Cirkulär ekonomi är ett koncept som de senaste åren lyfts fram som en allt viktigare komponent på vägen mot ett mer hållbart och resurseffektivt samhälle. Genom att låta resurser cirkulera flera varv hos olika användare istället för att ständigt ersättas av nya kan vi spara såväl klimat som ändliga tillgångar av olika slag. 2017 presenterade utredningen för cirkulär ekonomi en rad förslag på området och i skrivande stund inledde den nyligen uppstartade delegationen för cirkulär ekonomi sitt arbete med att bland annat utarbeta en strategi samt identifiera hinder på området.

Redan idag finns flera goda storskaliga exempel på cirkulär ekonomi i Sverige. Den svenska biogasproduktionen använder till stor del matavfall som insatsvara. Biogasen driver lokaltrafiken i många kommuner samtidigt som biogödseln återför näringsämnen till jordbruket som i sin tur producerar mat och så snurrar det runt. Det svenska pantsystemet resulterar i att strax under 90 procent av alla burkar och PET-flaskor återvinns och kan göra nytta i andra applikationer.

Biogas driver lokaltrafiken i många kommuner.

Biogas driver lokaltrafiken i många kommuner.

I ovanstående fall handlar det om storskaliga system på nationell nivå som säkerställer effektivitet. På senare tid har emellertid den tekniska utvecklingen banat väg för allt mer småskaliga cirkulära lösningar. Genom plattformar som Über och AirBnB kan ägare av icke utnyttjade resurser på ett säkert sätt möta aktörer som efterfrågar dessa och dessutom tjäna en hacka på det. Ett aktuellt svenskt exempel är appen Tiptapp som matchar avfallslämnare med någon som har möjlighet att mot ersättning hämta avfallet och (förhoppningsvis) köra det till lämplig återvinning. Andra varianter av appar & affärsmodeller som dyker upp medger delning och cirkulering av alla möjliga resurser som exempelvis grus som blivit över på byggarbetsplatser, tomma förrådsutrymmen eller varför inte möjligheten att låna ut ett eluttag till en förbipasserande medmänniska som behöver ladda sin elbil. Vi ser också ny teknik som möjliggör säkra mikrobetalningar liksom kvalitetssäkringssystem baserat på betyg från användarna. Sådan teknik och metoder kan i sig vara minst lika effektivt för att förhindra avtalsbrott som lagar och regelverk.  

Detta är naturligtvis en mycket positiv utveckling som potentiellt bidrar till ökad resurseffektivitet i samhället. Det finns emellertid en utmaning med dessa småskaliga cirkulära ekonomiska utbyten mellan medborgarna. Det handlar om att staten får svårt att upprätthålla de regelverk som ställs på olika aktörer i form av exempelvis hygienkrav, säkerhetskrav, konsumentsäkerhet och garantier. Som jägare får jag inte sälja mitt överskott på vildsvinskött till grannen utan att det passerat ett godkänt slakteri. Tipptapp har förklarats såsom otillåten av Stockholms kommun då den bryter mot det lokala avfallsmonopolet och hur ska en grävfirma och en privatperson som byter grus med varandra efter en överenskommelse via en smartphonebaserad tredjepartsplattform enkelt kunna administrera detta så att den blir korrekt ur skattesynpunkt. Idag passerar ofta denna typ av utbyten under radarn på myndigheterna, men i och med den nya tekniken finns det möjlighet att verksamheten växer för att till slut omsätta stora ekonomiska belopp, även om varje enskild transaktion i sig är obetydlig. Då tenderar myndigheterna att börja vilja styra upp verksamheten.   

Jag är övertygad om att en mer cirkulär ekonomi på mikronivå kommer att kräva en rad regelförenklingar. Det går inte ställa samma krav på privatpersoner som på företag, även om någon tjänar pengar på verksamheten. En mer cirkulär ekonomi i sin helhet kan kanske vara värt lite lägre skatteintäkter eller inom rimliga gränser sänkta säkerhetskrav. Ett bra exempel på hantering i den riktningen är de senaste årens förenklingar för mindre solelsproducenter som tidigare exempelvis var momspliktiga för den el som såldes och matades ut på elnätet. För administrativa regler och krav på skatteintäkter i alla lägen kommer bromsa den nya typen av affärer. Eller så kommer utvecklingen att ske ändå oavsett statens försök att styra den nya ekonomin. För de nya digitala nätverkslösningarna kommer alltid att ligga före byråkratin. När det gäller cirkulär ekonomi kanske det trots allt är bättre för samhället i stort att stötta utvecklingen och släppa kontrollen något.