Prioritera energiföretagens nyckelpersonal vid dagisransonering

Per Everhill 18 mar 2020

Covid-19 viruset påverkar hela samhället och vi ser nu hur olika typer av begränsningar gradvis införs i Sverige för att minska smittspridningen, exempelvis stängda gränser och förbud mot större folksamlingar. På svenska energiföretag arbetas det nu intensivt med att i första hand säkerställa energisystemets funktion och att upprätthålla leveranserna av el, värme, kyla, gas och en mängd andra nyttigheter som samhället behöver för att fungera.

Vi genomför naturligtvis de åtgärder vi kan för att förhindra att vår personal smittas, exempelvis genom isolering av viktiga yrkeskategorier.

I skrivande stund är situationen väl under kontroll med få eller inga begränsningar. Det kan emellertid förändras snabbt om vår personal påverkas genom att antingen bli sjuka själva eller att inte kunna lösa sina arbetsuppgifter av andra skäl, exempelvis om man tvingas vara hemma för att ta hand om sina barn. Om ett sådant scenario skulle kombineras med störningar eller leveransproblem (exempelvis av bränsle till kraftvärmen) skulle det kunna förvärra den krisen avsevärt. Det gäller inte minst redan hårt belastade samhällssektorer som sjukvård, barnomsorg och äldrevård som bli avsevärt svårare att bedriva effektivt utan el och värme.

Energibranschen har som tur är både erfarenhet och väl utvecklade rutiner för att hantera kriser. Vi prövades i skarpt läge under svåra förhållanden i samband med stormarna Gudrun och Per under 00-talet. Genom branschsamarbetet Elsamverkan finns en färdig organisation för att dela och fördela kritiska resurser som nyckelpersonal och materiel mellan olika företag. Det fungerade väl under stormen Gudrun då elmontörer från bland annat Linköping med egen utrustning och med kort varsel flögs till nedre Norrland så snart de blivit klara med störningarna i Östergötland. Där vi dessförinnan fått hjälp av ett 50-tal tyska montörer från E.ON. Tillgång till personal är emellertid alltid en kritisk faktor i vår verksamhet.

Runt om i Europa stängs nu för-och grundskolor på grund av smittrisken. Det innebär i sin tur att många friska föräldrar tvingas vara hemma från sina arbeten för att ta hand om sina barn. För energibolagen skulle en skolstängning med tillhörande personalbortfall innebära stora utmaningar, bland annat då många av arbetsuppgifterna inte kan lösas genom distansarbete. Verksamhetskritisk personal som driftledare, bränslehanterare och elmontörer som är absolut nödvändiga för att upprätthålla driften. Det finns visserligen en del marginaler, exempelvis möjligheten att omfördela personal, men vid vissa kritiska nivåer kan leveranssäkerheten hotas med risk för elavbrott, avbrutna värmeleveranser, störningar i vatten-och avloppsystem eller bredbandsnäten. 

I skrivande stund finns inga beslut om skolstängningar i Sverige, men regering och riksdag arbetar med att ta fram en anpassad lagstiftning för att kunna möjliggöra detta om så skulle bli nödvändigt. I flera andra länder där skolor och barnomsorg stängts har undantag gjorts för barn till vissa yrkeskategorier, exempelvis sjukvårdspersonal. Man kan naturligtvis argumentera för undantag för en mängd branscher och yrkeskategorier. Jag vill ändå hävda att det finns goda skäl för att nyckelpersonal i energibranschen bör vara ett prioriterat undantag som borde få tillgång till barnomsorg i händelse av en allmän nedstängning av dagis och skolor. För utan driftledaren slocknar så småningom elnätet. Utan bränsletransporter svalnar kraftvärmepannan och utan elmontören blir strömavbrottet aldrig avhjälpt. Då spelar det ingen roll om vi säkerställer bemanningen i vården och andra viktiga samhällsfunktioner. Vi i energibranschen gör allt som står i vår makt för att stötta samhället i den situation vi nu befinner oss i. Och vi räknar med att våra politiker ger oss bästa möjliga stöd för att vi ska kunna fortsätta så – exempelvis genom att säkerställa barnomsorg för våra ungar när vi jobbar.