Om energibranschens vision

Per Everhill 5 jul 2016

I ljuset av sammanslagningen mellan Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme genomförde den nya branschorganisationen Energiföretagen Sverige under våren ett gediget visionsarbete för branschen. En gemensam vision är absolut nödvändig för att sammanfoga el-och fjärrvärmebranschens intressen som genom historien ibland stått mot varandra. När den nya visionen väl laddas med konkret innehåll kommer den förhoppningsvis ge goda förutsättningar att kunna döma sådana tvister innan de ens uppstår. Arbetet med att ta fram visionen har involverat såväl medlemsföretagen som externa intressenter och har dessutom stämts av med allmänheten via Energiföretagens kundbarometer. I slutet av juni antogs visionen av Svensk Energis styrelse och lyder enligt följande:

Hållbar energi för alla, alltid
Tillgång till energi i olika former är avgörande för en god utveckling av människan och samhället. Den sätter skiljelinjen mellan rika och fattiga, mellan utveckling och stagnation. Vår vision berättar om en framtid där alla har tillräcklig energi, alltid. Oavsett behov, ekonomi, geografi eller tid på året så är energiförsörjningen tryggad. Dessutom kan energin användas med gott samvete eftersom lösningarna är helt igenom hållbara ur de tre aspekterna ekonomiskt, ekologiskt och socialt. För kunden innebär det flexibilitet, kvalitet och bekymmersfrihet vare sig kunden är privatperson, tjänsteföretag eller industri. För samhället möjliggör det hållbara städer, gröna transporter och ett bättre klimat. Nationellt innebär det en ökad attraktions- och konkurrenskraft som i sin tur kan leda till nya företagsetableringar, fler jobb och exportmöjligheter.

Nu inleds arbetet med att ladda visionen med ett konkret innehåll och få den att fungera även i vardagen för oss energiföretag. Det finns mycket att säga om skrivningarna i visionen, men jag skulle särskilt vilja lyfta fram några aspekter som ligger Tekniska verken varmt om hjärtat. I rubriken står det hållbar energi. För oss innebär det bland annat att vi ska sträva efter att använda energi så resurseffektivt som möjligt. Om vi använder rätt energi på rätt plats så får vi på samhällsnivå ut största möjliga nytta av våra begränsade resurser. Ett praktiskt exempel på detta är frågan om användning av fjärrvärme kontra el för uppvärmning. Fjärrvärme produceras i huvudsak från restprodukter (avfall, t.ex. från skogsindustrin) och är därmed oerhört resurseffektivt. Värme är också ett ganska simpelt energislag med få användningsområden jämfört med el som är oerhört mångsidigt. El kan användas för att driva bilar och datorer och kan dessutom exporteras när vi har överskott. Fjärrvärme kan i princip bara användas lokalt för uppvärmningsändamål. För Tekniska verken innebär hållbarhet att vi i första hand använder enkel och billig energi om sådan finns tillgänglig och kan lösa uppgiften innan vi börjar utnyttja mer kvalificerade resurser. Med detta synsätt kan vi lätt fastställa vår position om vilka energislag som bör användas för uppvärmning.

En annan aspekt på visionen är betoningen på ständig tillgång på energi. Denna fråga glöms ofta bort i Sverige där leveranssäkerheten i elnätet idag ligger runt 99,98 % av tiden. Vi är således lyckligt lottade, men kommer denna situation att vara för evigt? På el elmarknad med allt mer subventionerad oplanerbar kraft kommer exempelvis kraftvärmens elproduktion att trängas ut från marknaden under stora delar av året. Samtidigt blir den planerbara elproduktionen allt viktigare de kalla, mörka och vindstilla dagar då huvuddelen av den förnybara elproduktionen inte levererar. Detta är en viktiga framtidsfråga inom ramen för energibranschens nya vision.

Det finns en rad andra frågor som förtjänas att lyfta i visionen och det viktiga är nu att branschen kan verka i visionens anda och låter det genomsyra vårt arbete, exempelvis när det gäller vår dialog med politiken, remissvar och inte minst kommunikationen med våra kunder.

Aktuellt seminarium

Välkommen till seminariet "Kunden, marknaden, tekniken – om energibranschens vision om framtidens energisystem" den 6 juli klockan 13:15 - 14:00.

Läs mer i Almedalsguiden.