Ökade metangasutsläpp gör energiåtervinning allt viktigare

Porträtt på Per Everhill. Foto. Per Everhill 20 dec 2016

Den senaste tiden har ökade utsläpp av metangas uppmärksammats av flera forskare. Metan är en betydligt mer klimatpåverkande gas än koldioxid (Mer än 30 gångar så skadlig). De ökade utsläppen är därför mycket oroande nyheter som kommer att påverka våra möjligheter att klara de temperaturmålsättningar som beslutades vid klimatmötet i Paris 2015.

Utsläppen av metangas kommer bland annat från risodling, gruvverksamhet boskapsuppfödning samt från läckande avfallsdeponier. Generellt kan man säga att utsläppen är ett resultat av samhällets ständigt ökande användning av resurser. Globalt äter vi mer kött, våra industrier kräver mer mineraler samtidigt som vårt konsumtionsbeteende resulterar i stora mängder avfall. Det senare är särskilt påtagligt i länder som saknar effektiva återvinningssystem. I 21 av EU:s medlemsländer slängs idag mer än 50 procent av avfallet på soptippar. I flera länder, främst i östra Europa, är siffran närmare 100 procent!

I Sverige läggs mindre än 1 % av avfallet på deponi och då handlar det om avfallsfraktioner där andra behandlingsmetoder saknas. Orsaken till den låga andelen deponi är att vi i Sverige effektivt lyckats kombinera materialåtervinning med energiåtervinning. Tack var högeffektiva kraftvärmeverk kan vi nyttiggöra det avfall som inte kan återvinnas effektivt på andra sätt som värme och el. På så vis kan vi också minska vår användning av fossila bränslen för energiproduktion. Vi hjälper också andra länder att minska sin deponering genom att importera avfall till Sverige och energiåtervinna det här. Det ger mycket stora klimatvinster även om man räknar med den negativa klimatpåverkan som transporterna står för. Varje kilo avfall som nyttiggörs som värme och el istället för att deponeras ger klimatnytta. Enligt våra beräkningar leder vår avfallsimport från Storbritannien till minskade utsläpp motsvarande minus 385 kilo per ton!

Om flera länder byggde ut fjärrvärme och anläggningar för energiåtervinning av avfall skulle vi kunna minska vår klimatpåverkan avsevärt. Vi måste också ständigt sträva efter att minska vår användning av jungfruliga resurser. Det gör vi genom att använda befintliga resurser ännu effektivare och i flera steg vilket är grunden i en så kallad cirkulär ekonomi. Så länge avfall deponeras kommer det emellertid finnas ett stort behov av energiåtervinning och där gör Sverige idag en viktig miljöinsats som få betydligt större uppmärksamhet i vårt klimatarbete än vad det får idag.