Nya emissionskrav för reservpannor och dess konsekvenser för det svenska fjärrvärmesystemet

Porträtt på Per Everhill. Foto. Per Everhill 19 nov 2015
Digital skiss av Lejonpannan.

Kraftvärme är den mest energieffektiva bränslebaserade energiformen genom att kvarvarande energi efter elproduktionen nyttiggörs. Detta sker vanligen genom att överskottsenergi används till att värma upp vatten som sedan används för uppvärmning av lokaler i form av fjärrvärme. Idag värms en stor del av svenska tätortshushåll upp med fjärrvärme. Fjärrvärmen är därför en samhällskritisk nytta som måste ha mycket hög leveranssäkerhet. För att garantera en hög leveranssäkerhet i fjärrvärmesystemet krävs att det alltid finns tillgänglig reservkapacitet som kan sättas in vid eventuellt kapacitetsbortfall. Reservanläggningar är därför en ofrånkomlig komponent i systemet.

EU-kommissionen arbetar för närvarande med ett nytt regelverk för stora förbränningsanläggningar benämnt LCP BREF BATC . Detta sker inom ramverket för Industriemissionsdirektivets tredje kapitel och kommer bli direkt styrande för hur denna typ av anläggningar måste utformas i framtiden.

Idag omfattas emellertid inte reservanläggningar av samma emissionskrav som baslastpannor. Detta är fullt rimligt eftersom dessa anläggningar sällan behöver köras vilket ger dem mycket låg driftstid. I aktuellt förslag föreslås emellertid att nya reservpannor beläggas med samma krav som baslastpannor. Detta skulle innebära oproportionerligt stora merkostnader för att bygga dessa anläggningar i förhållande till den miljönytta detta skulle ge. Det skulle också avsevärt fördyra den samhällsnytta som reservanläggningarna ger idag i form av ökad leveranssäkerhet i fjärrvärmesystemet.

På sikt utgör liggande förslag ett hot mot hela den svenska kraftvärmen som systemform. Detta då merkostnaderna skulle medför avsevärt högre fjärrvärmepriser vilket i sin tur påverkar fjärrvärmens konkurrenskraft gentemot andra mindre resurseffektiva uppvärmningsformer. Detta vore djupt olyckligt då fjärrvärmen idag är den avgörande orsaken till det låga svenska beroendet av el och fossila bränslen för uppvärmning.