Biogasfordon i miljözoner – självklart!

Per Everhill 23 feb 2017

Transportstyrelsen har tagit fram ett förslag till nytt regelverk för så kallade miljözoner. Syftet med miljözonerna är att förbättra luftkvaliteten i stadskärnor och andra särskilt miljökänsliga områden. Dålig luft i dessa områden är naturligtvis en stor utmaning som också lyfts fram i flera av de nationella miljömålen.

Problemet med Transportstyrelsens förslag är att det riskerar att bli ytterligare en spik i kistan för den hårt pressade svenska biogasbranschen och i förlängningen våra klimatmål. Transportstyrelsen föreslår nämligen att endast att fordon med utsläppsklass el eller drift med vätgas ska få framföras i den tuffaste miljözonen (klass 3).  Detta är naturligtvis logiskt om man ska premiera tysta och helt emissionsfria fordon, men om man höjer blicken utöver det aktuella utredningsuppdraget är det tydligt att en sådan begränsning kommer på konsekvenser på andra områden. 

Gasfordon släpper ut avsevärt mindre miljöpåverkande partiklar än bensin-och dieselfordon. I Sverige utgörs fordonsgas till över 70 % av biogas och i vissa delar av landet, exempelvis Östergötland och delar av Skåne närmare 100 %. I Sverige produceras biogas huvudsakligen lokalt från återvunna råvaror, exempelvis matavfall och avloppsrester. Produktionen skapar lokala arbetstillfällen samtidigt som andra näringar gynnar, exempelvis jordbruket som får tillgång till den viktiga restprodukten biogödsel. Biogasen är förnybar med mycket goda klimategenskaper samtidigt som den är resurseffektiv genom att samhällets restprodukter kan nyttiggöras, exempelvis genom att minska användningen av fossila bränslen. Affärsmodellen är ett gott exempel på cirkulär ekonomi vilket regeringen (bland annat genom särskild utredning om cirkulär ekonomi) skall främjas. Idag är marknadsförutsättningarna för den svenska biogasen mycket svåra. Fossila bränslen är billiga samtidigt som olika stödsystem och subventioner tydligt främjar elfordon. Fortsätter denna utveckling riskerar den svenska biogasproduktionen att avvecklas.

Ett förbud mot att framföra gasfordon i miljözon klass 3 ytterligare kommer försämra biogasens konkurrenskraft med negativa klimateffekter som följd. De största biogasanvändarna i Sverige är kollektivtrafikföretag, bilpooler i offentlig verksamhet samt taxiföretag. Dessa kan alla förväntas vilja framföra fordon i miljözon klass 3. Ett förbud mot biogasfordon i miljözon klass 3 kommer styra dess aktörer mot val av andra drivmedel än biogas. Det kommer också påverka fordonstillverkarnas satsning på gasfordon liksom privatpersoners incitament att köpa gasfordon.

Därför bör gasfordon i Sverige tillåtas framföras i miljözon klass tre. Ett sådant undantag skulle istället gynnas svensk biogasproduktion vilket är ett strategiskt nationellt intresse inte minst ur försörjningssynpunkt.