NOx-avgift som skatt?

Porträtt på Per Everhill. Foto. Per Everhill 20 dec 2016

Sannolikt ingen bra idé om syftet är minskade utsläpp.

Utsläpp av kvävedioxider från förbränning är ett globalt miljöproblem som leder till surt regn och övergödning av vattendrag. Flera av de svenska miljömålen gynnas av minskade utsläpp av kvävedioxider, exempelvis levande sjöar och vattendrag. Därför infördes 1992 en avgift på kväveoxidutsläpp, den så kallade NOx-avgiften, för att minska utsläppen av kväveoxider från förbränningsanläggningar som producerar energi. Sedan avgiften introducerades har utsläppen av kväveoxid från de berörda anläggningarna minskat avsevärt, i förhållande till den energi som har producerats.

Så här fungerar avgiften i praktiken

Företagen betalar in en avgift baserad på hur mycket kväveoxider som de släpper ut under året. Avgifterna betalas sedan tillbaka i förhållande till hur mycket energi som anläggningarna producerat. Detta gynnar anläggningar som producerar energi med låga utsläpp. Det främjar effektiv förbränningsteknik liksom rökgasrening, men också ett effektivare energiuttag i förhållande till utsläppen. Tack vare NOx-avgiften har Sverige effektiviserat sina anläggningar avseende kväveoxidutsläpp avsevärt mer än andra länder i Europa. När du tittar på en svensk avfallsförbränningsanläggning är sannolikt mer än hälften av bygganden fylld med teknik för rökgasrening!  Den smarta utformningen av avgiften har således gett stor miljönytta! Det är viktigt att påpeka att de anläggningar som ingår i NOx-systemet även har miljövillkor som sätter ett tak för utsläppen.

Regeringen tittar nu på att omvandla NOx-avgiften till en skatt. En sådan skatt skulle sannolikt inte alls ge samma miljönytta som NOx-avgiften har gjort. Redan idag har svenska förbränningsanläggningar mycket små utsläpp av kväveoxider vilket gör ytterligare förbättringar allt dyrare om de ens är tekniskt genomförbara. En skatt skulle sannolikt bara minska investeringsutrymme för denna typ av satsningar. Därmed är risken stor att skatten skulle få en fiskal karaktär, trots att den pågående utredningen utgår ifrån att den ska ha styrande effekter. I slutändan skulle skatten innebära höjda energikostnader för kunderna utan att vi skulle få tillbaka någon större miljönytta i utbyte. Om staten vill inför styrande miljöskatter finns det många andra områden där sådana skulle göra större nytta. Inte på områden där vi redan bäst i klassen….