Nödvändigt med nya prövningsvillkor för vattenkraften

Per Everhill 22 jan 2016

De senaste dagarna har det varit mycket kallt i Sverige vilket tillsammans med januarimörkret ställer höga krav på elsystemets leveransförmåga. Data ifrån Svenska Kraftnäts utmärkta informationssida ”Kontrollrummet” visar tydligt att det är genom vattenkraftens goda reglerförmåga som vi klarar av att hålla effektbalansen under dagar som dessa. Flera andra energislag har hög reglerförmåga, men det handlar främst om fossila bränslen som olja, kol eller gas. Det unika med vattenkraften är att den förutom att vara högt reglerbar dessutom är såväl förnybar som klimatneutral.

För att göra det möjligt att integrera stora mängder förnyelsebar oreglerad elproduktion, exempelvis sol- och vindkraft i vårt energisystem behöver vi vattenkraften för att ständigt kunna svara upp mot aktuell efterfrågan. Samtidigt ställs allt högre krav på biologisk mångfald och insatser för närmiljön kring våra vattenkraftsstationer. Reglerade vattendrag (även om de ofta varit det under mycket lång tid) är ett hinder för dessa ambitioner samtidigt som vattenkraftens klimatnytta är oerhört viktig för att vi ska klara de målsättningar för global maximal temperaturhöjning som fastställdes i Paris i december. Det är därför nödvändigt med en kompromiss mellan dessa två intressen.

I december presenterade generaldirektörerna för Energimyndigheten och Havs-och vattenmyndigheten just ett förslag till just en sådan kompromiss. Förslaget utgår ifrån en nationell vattenkraftstrategi som innebär att lokala miljöåtgärder i första hand ska genomföras där de gör störst nytta i förhållande till förlusten av klimatneutral vattenkraftsel. Max 1,5 TWh vattenkraftsel ska tillåtas falla bort till förmån för biologisk mångfald. Prioriteringen ska ske nationellt istället för regionalt för att garantera största möjliga totala samhällsnytta. Vidare föreslås ett rättssäkert prövningsförfarande som skyddar vattenkraftsägarens rättigheter. Kostnaderna för åtgärderna föreslås hanteras genom en solidarisk finansieringsmodell där anläggningsägaren, staten och vattenkraftsbranschen gemensamt delar på kostnaderna.

Om generaldirektörernas förslag blev verklighet skulle den gamla intressekonflikten mellan vattenkraften och lokala miljöintressen kunna bordläggas för lång tid framöver. Till hösten väntas en proposition kring den svenska vattenkraften och vi får verkligen hoppas att våra politiker är framsynta nog att inse hur viktigt denna fråga är för vårt värdefullaste energislag!