Marknaden betalar inte för alla biogasens nyttor...

Klas Gustafsson 26 maj 2017

...då måste någon annan göra det! 

Idag uppvisar svensk biogasproduktion tyvärr mycket svag lönsamhet. De flesta producenterna på marknaden dras med röda siffor i sina resultaträkningar och det senaste året har vi sett flera exempel på hur biogasproduktion avvecklas och tankstationer läggs ner.

Den negativa utvecklingen har flera orsaker. Det låga oljepriset gör fossila bränslen fortsatt billiga, samtidigt som olika miljöbränslen kannibaliserar på varandra i ljuset av att marknaden fortfarande är osäker på vad vi ska fylla våra tankar med i framtiden. De senaste åren har vi också sett hur regelverk och styrmedel blir allt mindre teknikneutrala för att istället uppvisa en tydlig preferens för elfordon.

Tyvärr har biogasen haft svårt att hävda sig i dessa sammanhang. På en väl fungerande marknad skulle detta i ett samhällsperspektiv egentligen inte vara något problem under förutsättning att biogasen ersattes av produkter som levererade samma nytta. Biogasen skiljer sig emellertid från sina konkurrenter genom att den levererar ett antal nyttor som marknaden inte betalar för idag. Biogasen är oerhört resurseffektiv då den främst produceras av återvunna resurser som annars skulle gått förlorade. Det handlar om avloppsslam, matrester och spill från livsmedelsindustrin som genom biogasproduktionen kan nyttiggöras och därmed ersätta jungfruliga råvaror.

Biogasproduktionen ger också upphov till en värdefull restprodukt i form av biogödsel som gör det möjligt att återföra viktiga näringsämnen till jordbruket, samtidigt som det svenska beroendet av importerad fossilbaserad konstgödsel minskar. Biogödsel är också en förutsättning för ökad ekologisk livsmedelsproduktion. Biogasproduktionen är ett skolexempel på cirkulär ekonomi där resurser flyttas mellan olika samhällssektorer med bibehållen nytta. 

Problemet är att marknaden enbart är villig att betala för biogasens grundnytta såsom bränsle eller biogödselns nytta som just gödsel och detta i konkurrens med alla alternativa produkter på marknaden som idag tyvärr ofta är fossila. Visst får producenterna lite betalt för att ta hand om matavfall liksom för biogödselproduktionen, men det motsvarande inte på långa vägar dess totala miljö-och samhällsnytta. En avveckling av den svenska biogasproduktionen skulle således leda till en avsevärt sämre resurseffektivitet på samhällsnivå, även om marknaden säkerligen skulle kunna erbjuda alternativ för själva grundprodukten.

Därför är det under rådande marknadsförutsättningar rimligt att samhället betalar för biogasens systemnyttor, exempelvis i form av ett väl avvägt produktionsstöd. Ett sådant stöd ska naturligtvis vara teknikneutralt utformat så att det även gynnar andra drivmedel som skapar motsvarande nyttor, exempelvis produktion av etanol från avfallsprodukter. Vi har länge tagit biogasproduktionens många nyttor för givna. Det har vi knappast råd att fortsätta med om vi ska lyckas ställa om det svenska samhället från en linjär till en cirkulär ekonomi!