Många vinster med smart marknadsintervention

Klas Gustafsson 19 okt 2022

Det är fortsatt stökigt på elmarknaden. Innan den avgick gav den förra regeringen en rad uppdrag till Svenska Kraftnät för att mildra effekterna av ett förmodat högt elpris i vinter. Bland annat ska Svenska Kraftnät senaste den 28 oktober förbereda upphandling av förbrukningsflexibilitet och planerbar elproduktion i södra Sverige. Syftet är att tydligt påverka prisbildningen på elmarknaden och motverka exceptionellt höga elkostnader för hushåll och företag. 

En undersökning från Energiföretagen Sverige visar att det finns ungefär 500-1000 MW outnyttjad reservkapacitet i södra Sverige som idag av olika skäl inte står till marknadens förfogande. Det kan till exempel handla om produktionsanläggningar som ligger i malpåse eller som använder fossila bränslen som försämrar företagens klimat-och miljöprestanda. Tillsammans motsvarar den outnyttjade kapaciteten ungefär en kärnreaktor. Fullt ut realiserad skulle den ge ett avsevärt bidrag till det svenska elsystemets stabilitet i vinter. Det kräver dock att Svenska Kraftnät kan upphandla den utanför den ordinarie elmarknaden så att producenterna garanteras ersättning för att plocka fram anläggningarna ur malpåse och få dem körklara. 

Samtidigt agerar EU aktivt på energikrisen och presenterade i slutet av september ett förslag på intäktstak på ungefär 2 kr/kWh (180 euro/MWh) för vissa elproducenter. Tanken är att intäkter över taknivån ska föras över till kundkollektivet för att mildra konsekvenserna av höga elpriser.

Marknadsingripanden tenderar alltid att bli byråkratiska och administrativt kostsamma samtidigt som de av sin natur stör marknadskrafternas naturliga samverkan. Om situationen inte hanteras med viss finess kan de ekonomiska konsekvenserna bli mycket omfattande för enskilda aktörer samtidigt som de tilltänkta stöden för konsumenterna kan komma både för sent och till priset av höga transaktionskostnader. Denna problematik kan emellertid undvikas genom ett aktivt agerande från Svenska Kraftnät i vinter. Hur då?

Bjud ut upphandlad kapacitet till intäktstaket

Genom att bjuda ut upphandlad kapacitet på marknaden till samma pris som intäktstaket, det vill säga till 2 kr/kWh, kan Svenska Kraftnät skapa ett slags marknadsmässigt pristak som tränger bort alla eller åtminstone en stor del av de överstigande säljbuden från marknaden. Några hundra MW i södra Sverige är definitivt marknadspåverkande och tillsammans med elbesparingar och upphandlad förbrukningsflexibilitet är chansen stor att elpriset aldrig eller kanske bara korta tider tränger igenom taket.

Fördelarna med ett sådant förfarande är många:

  • Marknadspåverkan sker inom ramen för den ordinarie marknadens funktion. Inget behov av tillfällig speciallagstiftning eller liknande.
  • Minskad risk för att intäktstaket uppnås samtidigt som kunderna får ett lägre elpris.
  • Komplicerad och byråkratisk administration för återbetalning av intäkter över intäktstaket undviks.
  • Komplicerad hantering av specialfall undviks, exempelvis hantering av produktion med undantag för intäktstaket vilket förekommer i EU-förordningen.
  • Åtgärden är inflationsdämpande.
  • Risken för likviditetsproblem för elhandlarna minskar avsevärt. Vilket i sin tur minskar risken för konkurser i branschen och att kunderna står utan elhandlare.

Metoden löser inte alla utmaningar med EU:s marknadsintervention. Till exempel måste den finansiella marknaden hanteras där många aktörer redan säkrat sin produktion till priser över 180 euro/MWh. Kostnaderna för genomförandet torde väl rymmas inom ramen för de flaskhalsintäkter som Svenska Kraftnät samlat på sig den senaste tiden. De samhällsekonomiska vinsterna med detta förfarande överstiger med råge kostnaderna och skulle avsevärt reducera risken och konsekvenserna av ett högt elpris i vinter.  

Klas Gustafsson
Vice VD Tekniska verken i Linköping AB