Lika marknadsvillkor för alla energibolag oavsett ägare

Porträtt på Per Everhill. Foto. Per Everhill 8 jan 2016
Två killar i gula västar diskuterar, foto.

Energibranschens medverkan är en absolut förutsättning för omställningen till ett resurseffektivt energisystem. I EU:s energieffektiviseringsdirektiv från 2014 betonas särskilt energiföretagens roll inom energieffektivisering. Energibranschens engagemang krävs också för exempelvis fordonsflottans elektrifiering, effektiv energiåtervinning av avfall och utbyggnaden av smarta elnät. I Sverige ägs en betydande del av energiföretagen av kommuner. Dessa företag har idag mer än 2 miljoner kunder och omsätter närmare 50 miljarder kronor per år. Svenska kommunägda energiföretag har emellertid inte samma förutsättningar att verka på den svenska energimarknaden som privata- och statliga aktörer eller till och med utländska kommunägda bolag.

Idag finns en specialbestämmelse i ellagen som gör att kommunägda energiföretag undantas från kommunallagens regelverk om affärsdrivande verksamhet. Detta gör det möjligt för dessa företag att verka inom traditionella områden som produktion, distribution och försäljning av energi. Författningstexten är emellertid inte anpassad till den rådande utvecklingen på energimarknaden där energiföretag förväntas verka i nya roller. Det handlar exempelvis om att erbjuda energieffektivisering, effektstyrning, infrastruktur för elfordon och liknande tjänster. Sådan verksamhet är oerhört viktig som en del i omställningen av energisystemet. Tyvärr har kommunägda energiföretags engagemang ifrågasatts utifrån oklarheterna kring gällande regelverk. Osäkerhet kring tolkning av gällande lagstiftning har lett till att vissa företag valt att enbart hålla sig till traditionell energiverksamhet. Detta leder på sikt till att kommunägda energibolag inte kan utvecklas i samma takt som övriga aktörer på marknaden. Vidare står regelverket i konflikt med EU:s ambitioner om energibranschens roll som pådrivare av omställningen av vårt energisystem.

Det nuvarande undantaget i ellagen bör tydliggöras och breddas så att svenska kommunägda energibolag fullt ut kan verka på den moderna elmarknaden på samma villkor som privata, statliga eller utländska kommunägda energibolag. Detta är avgörande för att Sverige ska kunna uppnå fastställda miljö-och klimatmål.