Läkemedelsrening ny utmaning för VA-branschen

Klas Gustafsson, vice vd Tekniska verken 2 jul 2017

Idag, måndag, deltar jag i ett seminarium om problematiken med läkemedelsutsläpp i naturen. Arrangör är läkemedelsföretaget Takeda Pharma och på scen finns representanter från bland annat Naturvårdsverket, Apotea och Stockholms universitet. Bredden på deltagare fungerar som en bra illustration över utmaningen med läkemedelsutsläpp i naturen. Det kommer nämligen att krävas samverkan mellan en rad olika intressenter i samhället för att komma till rätta med de problem som orsakas av dessa utsläpp och som vi först idag börjar få kunskaper om. 

I Sverige använder vi omkring 1 000 ton läkemedel varje år. Mycket bryts aldrig ner i våra kroppar utan följer med avloppsvattnet till våra reningsverk och vidare ut i naturen. Aktuell forskning visar att problemen med läkemedel i naturen är större än vad man tidigare befarat. Läkemedelsrester hittar i sjöar och hav och kommer åter till oss via den mat vi äter. Problemen med antibiotikaresistens verkar delvis kunna härledas till utsläpp av penicillinpreparat i naturen, vilket på sikt kan vara ödesdigert för den moderna sjukvårdens möjligheter att bota infektioner som vi idag betraktar som rutinärenden. Läkemedel med hormonpåverkande substanser påverkar fertiliteten hos fiskar, samtidigt som psykofarmaka kan störa djurens naturliga beteenden. Dessutom är ekosystemförändringar av den typ som läkemedelsutsläpp orsakar förhållandevis långsamma processer. Det är kanske först om några decennier som vi fullt ut kan bedöma konsekvenserna av dagens utsläpp.

Det finns flera sätt att minska verkningarna av läkemedel i naturen. För oss som vattenföretag är det främst viktigt att minska tillförseln av läkemedel till våra avlopp. Vi måste lära oss att ta hand om överblivna läkemedel på rätt sätt och lämna in dem till miljöstationer och apotek. Läkemedel får under inga omständigheter spolas ner i avloppet! Här måste vi börja utbilda oss redan i tidig ålder och Tekniska verken har under närmare 20 års tid bjudit in Linköpings lågstadieelever till våra vattenreningsverk där de på ett lättsamt sätt får lära sig att det enda man få slänga i toaletten är kiss, bajs och toapapper. Projektet har varit oerhört populärt och uppskattat, samtidigt som samtal med barnens föräldrar visar att utbildningen har tydliga överspridningseffekter även till denna grupp.

När det gäller omhändertagandet av läkemedelsrester som redan finns i vårt avloppsvatten så ligger Tekniska verken i framkant. Efter en framgångsrik pilotstudie pågår just nu anläggandet av Sveriges första permanenta storskaliga anläggning för läkemedelsrening vid Nykvarnsverket i Linköping. Reningsprocessen, som görs med hjälp av ozon, beräknas kunna neutralisera över 90 procent av medicinresterna i avloppsvattnet. Det mycket reaktiva ozonet blandas in i avloppsvattnet i en blandkammare som rymmer 600 kubikmeter. När läkemedelsresterna reagerar med ozonet oskadliggörs de och den farmaceutiska effekten försvinner. Tekniken är utvecklad i samverkan med bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet. 

I höst invigs anläggningen i närvaro av bland annat miljöminister Karolina Skog. Vi hoppas att anläggningen kan bli startskottet för liknande satsningar på att lösa utmaningen med läkemedelsutsläpp i naturen och vi välkomnar gärna studiebesök och samtal med alla intresserade aktörer. Det senare är inte minst viktigt då läkemedelsproblematiken slår mot flera delar av samhället. Det kan vi bara lösa genom att samarbeta. Måndagens seminarium i Almedalen är ett bra exempel på viktiga kunskapsutbyten på detta område som i slutändan kanske kan leda till ny kunskap i denna viktiga fråga.

Välkommen att lyssna på seminariet Ett friskare Östersjön utan läkemedel, Kl 11.00 – 12.00, 3 juli i Almedalen.