Klimathotet mot vattenförsörjningen

Rebecka Hovenberg, ordförande Tekniska verken i Linköping AB 3 jul 2017

Idag, måndag, deltar jag i ett rundabordssamtal anordnat av vattenreningsindustrin i Almedalen om klimathotet mot vår vattenförsörjning. Från att ha varit en icke-fråga i Sverige har vattenförsörjningen blivit en av de viktigaste miljöfrågorna de senaste åren. Det gäller särskilt i de sydöstra delarna av landet där vi nu har de lägsta grundvattennivåerna någonsin. Bristen på vatten får omfattande konsekvenser i samhället, exempelvis inom jordbruket, inom vården och industrin, men också för medborgarnas vardagliga liv.

Klimatförändringarna är en viktig orsak till vattenbristen. Det är en global utmaning som vi måste lösa tillsammans med övriga länder i världen. Här gör Sverige redan idag stora insatser, bland annat genom vår förnybara elproduktion som bidrar till att tränga ut fossil energi från marknaden. Här bidrar inte minst de kommunägda energibolagen, som Tekniska verken, med klimateffektiv vattenkraft och kraftvärme. För att klara utmaningen med vattenbrist räcker det emellertid inte bara med klimatåtgärder. Vi måste dessutom göra praktiska insatser på det lokala planet. För det första krävs en förändrad attityd till vatten som resurs. I Sverige har vi varit lyckligt lottade genom vår goda tillgång på sjöar och vattendrag. Det har gjort att vi historiskt har betraktat vatten som en oändlig resurs. God tillgång har också lett till ett lågt pris på dricksvatten, vilket lett till låga incitament för sparsamhet. De senaste årens utveckling visar tydligt att det behövs en attitydförändring kring vatten som vi måste börja betrakta som en värdefull resurs!

Vidare finns det en rad praktiska åtgärder vi kan göra för att mildra konsekvenserna av vattenbrist och använda det vatten vi har mer resurseffektivt. I juni annonserade regeringen en satsning på 200 miljoner i höstbudgeten, som bland annat kommer att få till att återskapa våtmarker och förbättra kartläggningen av grundvattenresurser. Det kommer att bidra till kunskaper som hjälper oss att hantera vattenutmaningen. Även på det lokala planet görs viktiga insatser för att säkra tillgången till vatten.  I Linköping invigde Tekniska verken nyligen ett nytt vattenverk, vilket fördubblar kommunens vattenförsörjningskapacitet i volym. Dessutom vattenförsörjs kommunen från två separata vattentäkter, vilket ger ytterligare resiliens mot störningar. En annan viktig uppgift att se till att våra kunder har tillgång till god statistik över sin vattenanvändning. Det uppmuntrar till sparsamhet, samtidigt som onormal förbrukning på grund av läckor, omodern teknik och överanvändning kan upptäckas.

Som en konsekvens av att vattenfrågan blir allt viktigare hoppas jag att vi kommer se nya metoder och teknik för att effektivare använda det vatten vi har. Det kan handla om att planera städer så att vi bättre kan använda dagvatten för bevattning eller tillvaratagande av ”gråvatten” som kan återanvändas flera gånger. Här har kommunerna en viktig roll och det är viktigt att vi inte missar dessa frågor när vi planerar exploatering av nya stadsdelar eller ombyggnad av gamla. Vi måste också främja vattensparande teknik, såsom snålspolande toaletter, bevattningsmunstycken och i industriella processer. Jag ser fram emot viktiga diskussioner om vattenfrågan i Almedalen!