Höga skatter riskerar vårt värdefullaste energislag!

Per Everhill 11 dec 2015

Sverige är unikt genom att vattenkraften svarar för ungefär hälften av elproduktionen. Få länder har tillgång till en så stor andel förnybar och klimateffektiv energikälla. Vattenkraften är det klimatneutrala energislag med bästa reglerförmåga och är därför en förutsättning för att vi ska kunna lyckas integrera mer sol-och vindenergi i vårt energisystem. I Norden är vattenkraftens förmåga att fungera som energilager mellan vinter-och sommarhalvåret. Vattenkraftens egenskaper gör att dess produktion är högt eftertraktad på den europeiska elmarknaden där behovet av reglerkraft tidvis är mycket stort.

Oproportionerligt hög beskattning

Trots vattenkraftens goda klimateffekter har fastighetsskatten för vattenkraftsanläggningar höjts kraftigt under de senaste åren. Sedan år 2005 har fastighetsskatten höjts från 0,5 öre/KWh till omkring 9 öre/KWh idag (2015) vilket är betydligt mer än motsvarande höjningar för andra verksamheter under motsvarande period. Den kraftigaste ökningen skedde år 2011 då skatteuttaget i ett slag ökade med närmare 50 procent.

Den höga beskattningen har bland annat motiverats med att elpriserna varit höga i förhållande till vattenkraftens kostnader vilket sägs ha resulterat i övervinster. Sedan 2014 har emellertid elpriset sjunkit så kraftigt att fastighetsskatten tidvis överstiger elpriset vilket innebär att vattenkraftsägarna förlorar pengar på att producera klimatneutral reglerbar el. Denna utveckling bedöms fortsätta under de närmaste åren fortsätta i takt med utbyggnaden av mer oreglerbar elproduktion.

Fortsätter denna utveckling kommer det att få svåra konsekvenser för energibranschen och hela det svenska energisystemet. De återkommande skattehöjningarna har skapat en osäkerhet i branschen och tolkas ofta som att våra politiker och myndigheter inte inser energislagets unika klimategenskaper. Den hårda beskattningen får också många företag att tveka kring nyinvesteringar i sina anläggningar. På sikt är risken stor att anläggningar avvecklas på grund av för svag lönsamhet.

Låt klimatnytta avspeglas i beskattningen

Utan vattenkraften skulle det vara mycket svårt för oss att klara våra ambitiösa klimatmål. Det sänder också märkliga signaler till energibranschen och elkonsumenterna i en tid då klimatfrågan är högt prioriterad och därmed elproduktion med låga koldioxidutsläpp.

Beskattningen av energiproduktionsanläggningar bör återspegla dess klimatnytta och andra positiva egenskaper (exempelvis reglerbarhet). Detta ger våra politiker möjlighet att främja energislag som ger ett positivt bidrag till våra miljömål i förhållande till de energislag som inte bidrar med motsvarande nytta.