Felaktig användning av ”grön el” är ett hinder för energieffektivisering

Per Everhill 28 maj 2018

Ursprungsgarantier är ett finansiellt instrument som syftar till att främja utbyggnaden för förnybar elproduktion. För varje producerad MWh får elproducenten en garanti av staten som sedan kan säljas på marknaden. Köparen är vanligen en elhandlare som vill sälja en viss slags el till sina kunder. När elleverantören sålt den ursprungsmärkta elen till sina elkunder annulleras ursprungsgarantierna. Via ursprungsgarantierna får elproducenten en extra inkomst som skulle kunna bidra till ökad produktion för exempelvis förnybar el. Ökar efterfrågan på ursprungsmärkt el ökar också priset på ursprungsgarantierna och den produktion som efterfrågas blir mer lönsam. Skulle volymen förnybar el som efterfrågas bli tillräckligt stor skulle den på sikt kunna bidra till att tränga ut fossil produktion från marknaden.

Det handlar således om ett finansiellt stödsystem som på lång sikt skulle kunna kan påverka vårt elsystem. Det är viktigt att förstå att det momentant inte har någon koppling till vår fysiska elanvändnings klimatpåverkan. Ursprungsgarantin som du som elkund har köpt kan komma från en anläggning i Italien eller varför inte från Island utan någon som helst fysisk förbindelse med din uttagspunkt. Den kilowattimma som gav ursprungsgarantin har inte heller producerats i samma tidpunkt som när du använde den el du köpt. Fysiskt får alla elanvändare samma slags el i uttaget.  Mängden el i systemet fylls på allt eftersom efterfrågan ökar. Först säljs produktion med billig driftskostnad, exempelvis sol och vindkraft. Därefter kommer kärnkraft och vattenkraft. För att klara den sista efterfrågade effekten använder vi i norra Europa nästan alltid fossil energi. Alla elanvändare bidrar momentant till systemets totala klimatpåverkan, oavsett om de köpt särskild ursprungsmärkt el eller inte.

Den som köper ursprungsmärkt el bidrar till energisystemets omställning. Det är naturligtvis positivt. Problemet idag är emellertid att miljöcertifieringssystem och elanvändare använder köpet av ursprungsgarantier på ett felaktigt sätt som riskerar att leda till felbeslut som i slutändan ger negativa klimateffekter. Det vanligaste misstaget är att köpa ursprungsmärkt el och räkna med att den egna fysiska elanvändningen har samma klimatbelastning. Med det synsättet kan ett företag som köpt ursprungsgarantier för exempelvis solel med gott samvete köra sin produktion för fullt en mörk kall vinterdag när det tjockoljeledade kraftvärmeverket i Karlshamn går för fullt. I praktiken leder detta beteende naturligtvis till ökad klimatbelastning, även om det naturligtvis är positivt att en solelsproducent någonstans i världen fått en extra inkomst. Det kan också handla om en fastighetsägare som står inför beslutet att byta till en mer energieffektiv belysning i syfte att minska sin klimatpåverkan. Genom att köpa ursprungsmärkt el och räkna med att den alltid kommer från exempelvis vattenkraft kan den upplevda klimatpåverkan reduceras avsevärt utan att några praktiska energieffektiviseringsåtgärder behöver vidtas. Rent fysiskt kommer den gamla belysningen givetvis fortfarande bidra till att klimatmässigt sämre elproduktion används på marginalen. Tyvärr tillämpas detta synsätt av flera ledande miljö-och klimatcertifieringföretag inom bland annat fastighetsbranschen vilket riskerar att bli en bromskloss för praktiska energieffektiviseringsåtgärder i verkligheten. Med historiskt mycket låga priser på ursprungsgarantier (några tiondels ören/kWh) är blir en sådan användning av ursprungsmärkt el naturligtvis mycket ekonomiskt attraktiv för den som vill höja sin klimatprestanda.  

Sammanfattningsvis är ursprungsmärkt el ett redskap för att främja omställningen i energisystemet, men det får aldrig användas på ett sätt som minskar incitamenten för verkliga direkta klimatinvesteringar. I ljuset av de tuffa krav på energieffektivisering som ingår i energiöverenskommelsen borde såväl Energimyndigheten som våra politiska företrädare agera i denna fråga.