Är effektiva elnätsföretag ett problem?

Per Everhill 6 apr 2021

I den energipolitiska debatten lyfts ofta de svenska elnätföretagens vinster upp som ett problem. Vinsterna framställs ofta som oskäliga och borde enligt många debattörer i princip elimineras helt. Men är elnätsföretag som går med vinst ett problem?

I oreglerade monopol har företag möjlighet att i avsaknad av konkurrens ta ut övervinster vilket naturligtvis är negativt för samhället i stort. De svenska elnäten är emellertid ett hårt reglerat monopol. Det innebär att Energimarknadsinspektionen fastställer en skälig intäktsram som styr hur höga elnätsavgifter elnätsföretagen får ta ut av sina kunder i förhållande till de tjänster de tillhandahåller (exempelvis antal anslutna kunder och deras storlek, ledningslängder, anläggningar och elnätets kvalitet. Dessutom krävs koncession (ungefär tillstånd) för elnätsverksamheten i ett geografiskt område. Med koncessionen kommer krav på elsäkerhet, anslutningsplikt för kunder, krav på mätning, IT-säkerhet, intrångsersättningar, leveranssäkerhet med mera som naturligtvis driver kostnader. Kraven kontrolleras regelbundet genom återkommande rapportering till Energimarknadsinspektionen.   

Ingen vinst skulle leda till minskad effektivitet

Om ett elnätsföretag klarar alla krav och dessutom gör det till en lägre kostnad än den fastställda intäktsramen uppstår vinst i verksamheten. Ju effektivare bolaget är dess då större blir vinsten. Det skapar i sin tur tillväxt i samhället vilket vanligtvis anses vara positivt. Därför är det lite märkligt att elnätsregleringens kritiker argumenterar mot just vinsterna. Det hade ju knappast varit bättre för samhället om bolagen var mindre effektiva och hade så höga kostnader för att klara sina åtaganden att vinst uteblev. En elnätsreglering som inte tillät vinst utan enbart gav kostnadstäckning för elnätsföretagen skulle leda till minskad effektivitet. Vi skulle bygga dyrt, långsamt och överdimensionerat.

Kapacitetsbrist hade varit värre utan reglerade vinster

En annan vanlig invändning mot elnätsföretagens vinster är den allt mer ökande kapacitetsbristen i elnäten på många ställen i Sverige. Borde inte elnätsföretagens vinster gå till att lösa dessa problem? Kapacitetsbristen är emellertid inte orsakad av brist på kapital för investeringar. Tvärtom har elnätsföretagen starka incitament att just bygga nya ledningar eftersom det kan göras med vinst om kostnaden är lägre än den reglerade intäkten. Dagens kapacitetsbrist beror istället bland annat på långsamma tillståndsprocesser, kraftigt ökad efterfrågan på kort tid och nedstängning av planerbar elproduktion. Inte på elnätsföretagens vinstnivåer. Situationen hade sannolikt varit värre utan reglerade vinster i branschen eftersom det skapar incitament att avhjälpa kapacitetsbristen så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt.

Däremot är det naturligtvis rimligt att ha synpunkter på elnätsavgifternas storlek. Är det rimligt att det ska kosta vad det gör eller borde vi kunna bygga elnäten billigare? Är kapitalkostnaderna rimliga? Är kraven på leveranssäkerhet för låga? Den svenska elnätsdebatten borde kretsa kring sådana frågor istället för om effektiva elnätsföretag ska få göra vinst.