Digitalisering skapar hållbarhet, men hur skapar vi hållbar digitalisering?

Klas Gustafsson 1 jul 2019
Digitalisering, Almedalen.

Jag är övertygad om att digitalisering har stor potential att minska våra utsläpp av växthusgaser. Genom digitalisering kan vi exempelvis minska vårt resande genom att ersätta det med uppkopplade konferenslösningar. Vi kan spara in papper vid dokumentation, brevutskick och fakturor. Vi kan också öka effektiviteten i samhället i en mer klimatvänlig riktning. I vår verksamhet kan det handla om så enkla saker som att erbjuda våra kunder en app som påminner dem om att sätta ut sitt avfallskärl för tömning eller som varnar när avfallsmängderna ligger betydligt högre än normalt. Digitaliseringen blir en möjliggörare för ökad resurseffektivitet i alla samhällssektorer, exempelvis energibranschen.

Det är emellertid minst lika viktigt att själva IT-lösningarna i sig är hållbara. När det gäller själva hårdvaran måste vi sträva efter hög resurseffektivitet från ax till limpa. Från mineralutvinning via användning till avfallshantering. Jag tror att IT-branschen kan bli betydligt bättre på att använda återvunnet material i sina produkter. Jag är också övertygad om att det är något som kunderna kommer efterfråga allt mer och då inte minst för att höja sin egen miljö-och klimatprestanda. Vi måste börja designa produkter som från början lämpar sig för materialåtervinning och på ett sätt så att avfallet blir en värdefull resurs och råvara som kan gå tillbaka till IT-branschen och helt också cirkulera flera varv på detta sätt. Återvunnet material måste vara förstahandsalternativet och jungfruliga råvaror undantaget. Förnybart och återvunnet är idealet.

Jag tror också att vi allt mer går emot att inte lägre äga vår egen IT-hårdvara. IT blir allt mer en tjänst där vi köper funktioner snarare än att äga våra egna datorer och servrar. Det ökar resurseffektiviteten i branschen då vi istället kan lagra data i ”molnet” och nyttja ett fåtal större effektiva anläggningar istället för ett stort antal mindre effektiva små.

Vi måste emellertid ställa oss frågan om hur hållbart och resurseffektivt molnet är? Internet kräver redan idag några procent av vår planers elanvändning och ökar ständigt. Därför är det oerhört viktigt att molnet i sig är hållbart och där är utsläppsfri energi en nyckelfaktor. Ett bra exempel på önskvärd resurseffektivitet är nyttjandet av spillvärme från datahallar som används i den egna verksamheten, men också i andra närliggande verksamheter. Spillvärmeexemplet för oss in på en annan viktig hållbarhetsaspekt med digitalisering. Genom digitalisering kan vi nämligen få kontroll på våra över-och underskott av energi. Sedan kan vi med smarta affärsmodeller låta olika aktörer mötas i en effektiv delningsekonomi med ökad resurseffektivitet som följd.

De många resurs-och hållbarhetsaspekterna på IT-sektorn och digitalisering skulle må bra av en sammanhållande strategi. Vad ska branschen göra och hur kan politiken understödja. Här tror jag Fossilfritt Sveriges arbete med framtagande av färdplaner för olika samhällssektorer kan vara en bra förebild. Jag ser fram emot att diskutera dessa frågor på Ateas seminarium i Almedalen idag!

Klas Gustafsson
vice vd Tekniska verken