Dags att betala för biogasens samhällsnytta!

Klas Gustafsson, vice vd 4 jul 2017

Den svenska biogasbranschen uppvisar idag mycket svag lönsamhet och få aktörer kan presentera annat än röda siffor i sina resultaträkningar. I år fattades beslut om att avveckla biogasproduktionen i Jönköping och flera andra orter i Sverige står inför en liknande utveckling. Få aktörer vågar idag investera i biogasen på grund av de många osäkerheterna kring marknadsutvecklingen.

Samtidigt som den svenska biogasen kämpar för sin överlevnad har den aldrig varit så efterfrågad av politiken. Biogasen levererar nämligen avsevärd nytta när det gäller att möte flera av vår tids stora utmaningar. Den är klimatneutral i en tid då världens länder kämpar för att minska våra utsläpp av växthusgaser. Den är förnybar, samtidigt som hela samhällets strävar efter att bli mer resurseffektivt och minska vårt uttag av jungfruliga råvaror från naturen. Biogas tillverkad av avfall hjälper oss också att hantera våra avfallsproblem, samtidigt som restprodukten biogödsel är en förutsättning för ekologisk matproduktion vars efterfrågan stadigt ökar.

Hur kan det då komma sig att marknaden inte efterfrågar biogasen i tillräckligt stor utsträckning? Förklaringen är att biogasens konkurrenter kan erbjuda sina produkter, som naturligtvis inte alls har samma miljö- och klimatprestanda, till ett mycket attraktivt pris. Priset på olja och därmed fossila bränslen som bensin och diesel, har i princip varit konstant de senaste fem åren och dessutom mycket lågt. År 2007-2008 var olja mer än dubbelt så dyrt som idag, samtidigt som biogasens produktionskostnad inte ändras särskilt mycket. Ungefär samma utveckling gäller för importerad konstgödsel vars kväve produceras med hjälp av fossil energi. Det låga priset på konstgödsel är svårt att konkurrera med för biogödseln. När det gäller alternativet till avfallsbehandlingstjänster finns alltid alternativet att inte sortera ut organiskt avfall. Mer än 100 svenska kommuner gör inte det idag vilket de naturligtvis sparar en slant på. För att kunna vara lönsamma och utveckla verksamheten borde de svenska biogasproducenterna ta ut ett betydligt högre pris för sina produkter än vad man gör idag.  Med dagens låga priser bjuder biogasbranschen istället på sin produkts klimat-, miljö-, och samhällsnytta och det sker genom sänkt lönsamhet. En sådan marknadssituation är inte hållbar i längden och fortsätter utvecklingen kommer vi se fler och fler biogasproducenter som avvecklar sin verksamhet framöver.

Hur ska då den svenska biogasproduktionen överleva? Eftersom marknaden inte vill betala fullt ut för biogasens alla samhällsnyttor måste någon annat göra det. Då är det rimligt att staten ställer upp med ett rimligt stöd. Hur är det då med skattebefrielsen kanske många frågor sig. Biogasens skattebefrielse är bra, men den existerar på dispens från EU vilket skapar en osäkerhet på marknaden, vilket inte gynnar investeringsklimatet i branschen. Skattebefrielsen levererar dessutom bara konkurrenskraft på biogasmarknaden och gynnar inte producenternas avfalls- och biogödselaffärer. Med anledning av detta vore ett smart utformat och gärna teknikneutralt produktionsstöd lämpligare. Det skulle gynna biogasproducenterna generellt i alla deras tre marknader (biogas, avfallstjänster och biogödsel) där den levererar resurseffektivitet både upp-och nedströms. I våras gick miljöminister Karolina Skog och Energiminister Ibrahim Baylan ut med en debattartikel där de insiktsfullt lyfte biogasens marknadsutmaningar och lovade åtgärder på såväl kort som lång sikt. Vi får hoppas att ett produktionsstöd finns med när vi får ta del av de utlovande förslagen!