Bixia: Fortsatt låga elpriser under 2020-talet

Porträtt på Per Everhill. Foto. Per Everhill 16 maj 2017
Vindkraftverk på ett rapsfält.

Förra veckan släppte Bixia en uppdaterad långtidsprognos med bedömningar av elprisets utveckling fram till år 2030. Tekniska verken är majoritetsägare i Bixia vilket naturligtvis inte gör mig opartisk i sammanhanget, men faktum är att Bixias krafthandel oftast hamnar väldigt högt upp på listan när Svenska Kraftnät bedömer de olika elhandlarnas prognostiseringar. De har mycket kompetent och erfaren personal i sin krafthandelsorganisation. Därför lägger jag själv stor vikt vid Bixias prognoser om framtidens elprisutveckling i jämförelse med många andra tyckare i branschen.

Många faktorer påverkar elpriset. Bild via Bixia.

Vad tror då Bixia?

Dagens låga elpris bedöms i Bixias basscenario i princip bestå ända fram till år 2030 med sjunkande priser fram till 2019 för att sedan stiga något till 2022. Stigningen förklaras bland annat av nedlagd svensk och tysk kärnkraft och minskad brunkolsproduktion i Tyskland. År 2030 bedöms elpriset ligga på 33 euro per MWh vilket exempelvis kan jämföras med marknadssituationen i början av 2000-talet fram till ungefär 2011 när priserna regelmässigt var närmare tre gånger så högt under långa perioder. När det gäller energibalansen kommer ny finsk kärnkraft in runt 2019 vilket i kombination med mer förnybar elproduktion och endast marginellt ökad export ger ett tillskott i energibalansen. År 2019-2022 minskar energibalansen på stängd svensk kärnkraft och ökad export. Efter 2022 ökar energibalansen åter beroende på ökad förnybar produktion, mer kärnkraft och att exporten inte ökar. Efter 2026 ökar exporten och energibalansen försvagas.

Fortsatta utmaningar

Utifrån Bixias prognos går det att göra många reflektioner om utvecklingen på flera områden relaterade till den nordiska elmarknaden. Jag ser framför allt framför mig en fortsatt lönsamhetsutmaning för vår äldre ”traditionella” elproduktion, exempelvis vattenkraften och kraftvärmen som måste anpassa sig till ett över tiden lågt elpris, samtidigt som man i de allra flesta fall inte längre tilldelas elcertifikat. Samtidigt kommer det låga elpriset också att ”bita vindkraften i svansen” där man blir allt mer beroende av subventionerna som inkomst i förhållande till vad man får betalt för den el som man producerar.

Påverkar lönsamheten

Det låga elpriset kommer också påverka lönsamheten för energieffektiviseringsåtgärder samt olika typer av ny teknik som exempelvis smarta elnät och energilagring. Redan idag är det svårt att få tillräckligt bra avkastning på åtgärder som sparar energi och mycket av den teknik som så ofta lyfts fram som en lösning på våra energiutmaningar, exempelvis batterier står idag och stampar utan att ta fart på marknaden. Det låga elpriset kommer tyvärr bidra till denna trend. Samtidigt kommer vi bli energieffektivare, men det kommer att drivas av subventioner, lagkrav och styrmedel snarare än ett högt elpris. Ur ett klimat-och miljöperspektiv finns det naturligtvis också positiva aspekter med ett lägre elpris. Det kommer till exempel göra elbilar lönsammare liksom annan typ av elektrifiering som där den ersätter fossila bränslen kan ge stor klimat-och miljönytta.

Följ gärna Bixia @bixiaabpå Twitter så får du alltid information om nya prognoser och elmarknadskommentarer.