Biogasmarknadsutredningen ger kloka förslag för biogasens överlevnad

Porträtt på Per Everhill. Foto. Per Everhill 27 maj 2020
Kvinna tankar biogasbil (foto)

Strax innan årsskiftet presenterade Biogasmarknadsutredningen sitt betänkande ”Mer Biogas! För ett Hållbart Sverige”. Den enkla titeln sammanfattar väl vad det handlar om. Ökad svensk biogasproduktion bidrar till ökad hållbarhet i en rad samhällssektorer. Problemet är och har varit att marknaden inte betalar fullt ut för alla dessa nyttor. För att säkerställa dessa nyttor är det motiverat att undersöka behovet av olika former av stöd.

Vad är det då för nyttor som biogasen levererar? Till exempel produceras biogas huvudsakligen av restprodukter. Biogasproduktionen blir därmed ett sätt att nyttiggöra avfall som annars hade varit ett kvittblivningsproblem. I början av 2000-talet infördes ett förbud mot att deponera organiskt avfall i Sverige. Här klev biogasproduktionen fram som en lösning för att hantera de restprodukter från livsmedelsindustrin som tidigare lagts på soptippen. Nu blev de istället förnybara drivmedel! De senaste åren har hushållens matavfall blivit en viktig råvara för biogasproduktion. Denna trend lär öka de närmaste åren då det införs krav på kommunerna att erbjuda sina medborgare möjligheten att sortera ut matavfall från övrigt hushållsavfall. Utmaningen här är att prissättningen enbart utgår ifrån avfallslämnarnas vilja att betala för kvittblivningen och inte den totala nytta som hanteringen tillför samhället.

Den mest uppenbara nyttan med biogas är att den ersätter fossila bränslen. Biogasanvändning ger stor klimatnytta genom minskade utsläpp av växthusgaser. Idag kan vi ganska enkelt fastställa det ekonomiska värdet av minskade utsläpp. Problemet för biogasen är att den prissätts på marknaden utifrån priset på sina fossila konkurrenter snarare än den klimatnytta den bidrar med. Tyvärr är fossila bränslen, exempelvis naturgas betydligt billigare än biogas. Det beror bland annat på att biogasens produktionskostnad är större än kostnaden att utvinna naturgas. De senaste åren har priset på fossila bränslen varit förhållandevis konstant vilket haft en direkt styrning på biogaspriset. Det har påverkar lönsamheten i biogasproduktionen vilket tyvärr gjort att många producenter fått kämpa hårt för sin överlevnad.

På samma sätt fungerar det för biogasens restprodukt biogödsel. Den bidrar med en rad klimat-och miljönyttor, bland annat återföring av näringsämnen till jordbruket som annars skulle gå förlorade. Priset på biogödsel är emellertid starkt beroende av priset på fossil gödsel som är det alternativ som står till buds. Det levererar i princip samma grundnytta för bonden, men utan det cirkulära kretsloppet. Prissättningen utgår ifrån det vilket biogödselproducenterna måste förhålla sig till.

Om biogasproduktionen minskar så minskar således också de nyttor som den tillför samhället. Av den anledningen kan det vara motiverat med olika former av stöd för att säkerställa fortsatt produktion. Detta blir i sin tur en bra affär för både staten och samhället.

Utredningen föreslår en genomtänkt palett av premier som riktar sig mot olika nyttor kopplat till biogasproduktionen. En särskild gödselgaspremie föreslås för att främja den extra klimatnytta som skapas genom att använda gödsel som insatsvara i produktionen istället för att låta den läcka metangas till atmosfären. En uppgraderingspremie träffar branschen brett och en särskild förvätskningspremie kommer bidra till att öppna upp nya marknaden för biogasen där energi i flytande form efterfrågas, exempelvis sjöfarten. De produktionsinriktade premierna kompletteras med en fortsatt förlängning av biogasens skattebefrielse, det vill säga ett styrmedel riktat mot att öka efterfrågan. Förslagen inramas av ett nationellt mål för biogasanvändning på 10 terawattimmar år 2030. Vid införande av nya styrmedel är det viktigt att över tiden följa marknadsutveckling för att på så vis kunna justera politiken utifrån dessa mål. För att hantera detta föreslår utredningen ett antal kontrollstationer. Bra!

Sammanfattningsvis ger förslagen i biogasmarknadsutredningen branschen goda förutsättningar att under de kommande åren hantera utmaningarna med konkurrens från fossila bränslen och att fortsätta leverera nyttor till samhället som marknaden ännu inte riktigt är beredd att betala för. Nu hoppas vi att utredningen resulterar i konkret politik!