Biogasens framtid är flytande

Porträtt på Per Everhill. Foto. Per Everhill 2 jul 2018
Almedalsbild

Framtiden för svensk biogasproduktion har länge pendlat mellan förtvivlan och hopp. På 90-talet gjordes ett antal lyckade satsningar på biogas som drivmedel för kollektivtrafik vilket idag är grunden för marknaden. Samtidigt har biogasens roll som bränsle för lätta fordon blivit allt mer utmanad av såväl billiga fossila bränslen som konkurrerande miljöalternativ. Oaktat marknadsutvecklingen råder det ingen tvekan om att biogas från samhällets restprodukter är ett oerhört effektivt sätt att skapa cirkulära ekonomiska flöden. Restprodukten biogödsel är idag gränssättande för hur mycket ekologisk mat som kan produceras i Sverige och med ökad insamling av lokala matrester kan vi nyttogöra resurser som annars skulle gå till spillo.

Biogasen är i mångt och mycket en lokal företeelse, vilket är såväl en styrka som svaghet. Lokal användning av restprodukter, tillverkning och distribution gör biogasen oerhört klimateffektiv. Samtidigt innebär det begränsningar när det gäller att nå geografiskt avlägsna marknader. Då större delen av Sverige saknar gasnät måste biogasen köras på lastbil till potentiella kunder. Det gör det ekonomiskt olönsamt att sälja till kunder som befinner sig mer än några mil från produktionsanläggningen. Det kommer emellertid inte att vara ett problem i framtiden med anledning av teknikutvecklingen inom flytande biogas.

Flytande biogas är precis vad det låter som, biogas i flytande form. Ofta förkortas produkten LBG (Liquid BioGas). När biogasen omvandlas från gasform till vätskeform blir volymen ungefär 600 gånger mindre. Det gör att den kan transporteras betydligt effektivare och inte minst billiga långa sträckor. Genom att bränslet tar mindre plats öppnar det också upp för nya användningsområden, exempelvis som bränsle för tunga transporter eller inom sjöfarten. Flytande biogas är också ett attraktivt bränsle för industrin som ersättning för exempelvis gasol.

Flytande biogas framställs genom att gasen kyls ner till -163°C vilket får den att övergå till vätskeform. Idag finns en produktionsanläggning för flytande biogas i Sverige, men flera är på gång. Under 2019 kommer Tekniska verkens nya anläggning för produktion av flytande biogas stå färdig. Den första kunden finns redan i form av Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB (TMHMS) i Mjölby som kommer använda LBG för att driva tork- och härdugnar i målerierna. Första leverans beräknas ske efter sommaren 2019. Avtalet sträcker sig över 10 år och omfattar upp till 25 GWh flytande biogas per år, vilket räcker för att tillverka mer än 130 000 truckar om året. Det finska gasföretaget Gasum kommer också att storsatsa på flytande biogas och planerar att bygga 16 nya tankstationer i Sverige.  Det passar väl samman med Scania och Volvos satsningar på gasdrivna tunga lastbilar med flera nya planerade modeller.

Innebär denna utveckling då att biogasens framtid är säkrad? Tyvärr inte. Svensk biogasproduktion har under mycket lång tid haft det tufft ekonomiskt och många anläggningar dras med tunga förluster. Konkurrensen med billigare, men klimatmässigt underlägsna fossila bränslen är mördande samtidigt som betalningsviljan för biogasens många samhällsnyttor idag tyvärr är begränsad hos slutkunderna. För att kunna hantera de nya marknadsmöjligheter som flytande biogas erbjuder krävs en långsiktigt nationell strategi från politiskt håll.    

  • Med anledning av dess många samhällsnyttor har de flesta europeiska länder idag ett produktionsstöd för biogas. Idag missgynnas svensk biogas i förhållande till exempelvis dansk. Med flytande biogas därmed geografiskt expanderande marknader riskerar problematiken att förvärras. Det är rimligt att svenska stödsystem för biogas anpassas till omvärlden.
  • För gasformig biogas tillämpas idag den så kallade gröngasprincipen som innebär att biogas tillåts ersättas med naturgas under förutsättning att motsvarande mängd biogas tas ut någon annanstans (Det är fysiskt samma slags gas, men biogasen är förnybar och naturgasen fossil). På så vis undviks exempelvis logistikkostnader samtidigt som kundernas klimatnytta blir den samma som att de tankat biogas. Det är viktigt att gröngasprincipen fortsatt kan tillämpas även för flytande biogas.
  • En ökad produktion av flytande biogas kommer kräva stora investeringar. Det kommer bli tufft i en bransch som idag brottas med stora lönsamhetsproblem. Därför är det oerhört viktigt med fortsatts stöd från exempelvis Klimatklivet.

Med flytande biogas är det möjligt att avsevärt förbättra klimatprestandan i flera samhällssektorer. Det som behövs för att det ska bli verklighet är en knuff i rätt riktig i form av exempelvis ovanstående åtgärder.