Biogas ur försörjningssynpunkt

Porträtt på Per Everhill. Foto. Per Everhill 13 feb 2017

I ljuset av den säkerhetspolitiska utvecklingen i världen de senaste åren har Sveriges förmåga till självförsörjning blivit en allt aktuella fråga som bland annat diskuterades i gårdagens Agenda i SVT. Efter kalla kriget slut har vi blivit allt mer beroende av import för en mängd nyttigheter, exempelvis livsmedel. Här skulle den svenska biogasen kunna bidra till att minska risken för svåra samhällspåfrestningar om det värsta skulle hända. 

För att odla mat effektiv krävs nämligen gödsel. Huvuddelen av den gödsel vi använde i Sverige idag är fossil och gjord av insatsvaror som vi måste importera från utlandet. Det gör vår livsmedelsproduktion sårbar i händelse av krig, avspärrningar, terrordåd och liknande händelser. Där kommer biogasen in. Biogasen är nämligen i princip alltid lokalproducerad av lokala restprodukter, exempelvis matrester, gödsel eller organiskt industriavfall. Förutom att produktionen skapar lokala arbetstillfällen är den förhållandevis okänslig för externa störningar. I flera svenska städer går den lokala busstrafiken i huvudsak på biogas som producerats i regionen.

Biogasproduktionen ger också ifrån sig en värdefull restprodukt i form av biogödsel. Biogödsel är en förutsättning för att bedriva ekologisk odling samtidigt som den naturligtvis minskar vårt beroende av importerat gödsel från utlandet. Tekniska verken levererar biogödsel till ett stort antal gårdar på östgötaslätten som i sin tur förser regionen med lokalproducerade ekologiska grödor. Den verksamheten kan alltså fortsätta även om vi av någon anledning inte kan få tag i gödsel från andra länder.

De regioner som satsar på lokal biogasproduktion är således betydligt mindre sårbara för osäkerheter i vår omvärld än de som är beroende av import utifrån för sin lokaltrafik och sin livsmedelsproduktion. Flera studier visar också att den svenska biogasproduktionen har potential att flerdubblas vilket skulle vara till nytta för såväl miljön som för vår självförsörjningsgrad. Biogasen kan inte som enskilt bränsle ersätta den mängd fossila bränslen som vi använder idag, men den är en viktig dellösning för vår framtida fordonsflotta och vårt ekologiska jordbruk.

Biogasens potential att minska vår sårbarhet för externa kriser glöms ofta bort. Det måste bli en ändring på det! I skrivande stund blöder den svenska biogasbranschen på grund av låga priser på fossila bränslen, politiska styrmedel som prioriterar bort biogas och inte minst konkurrens från andra miljöbränslen varav en del importeras från utlandet. I början av året annonserade Jönköpings kommun att man av ekonomiska skäl lägger ner den lokala biogasproduktionen och rykten i branschen säger att det inte är den första avvecklingen vi riskerar att se under 2017.

För att biogasens potential som lokalttillverkat miljöbränsle ska kunna utnyttjas fullt ut krävs en nationell biogasstrategi som tar hänsyn till bränslets många positiva egenskaper – inte minst ut nationell självförsörjningssynpunkt!