Biodrivmedel – inte bara en energifråga!

Porträtt på Per Everhill. Foto. Per Everhill 1 jul 2016

I Almedalen deltar jag ibland annat i ett seminarium om biodrivmedel och dess roll för klimatet, jobben och maten. Vi glömmer lätt bort att våra biobränslen, till skillnad från fossila bränslen och el har en tydlig koppling till andra samhällssektorer utanför transportbranschen. Därför är det viktigt att lyfta fram dessa aspekter på biodrivmedlen vilket inte minst är viktiga när det handlar om att utveckla lagar och styrmedel.

Biogasen är ett av dessa bränslen som står med ena benet i fordonssektorn och det andra i jordbruket/livsmedelsindustrin samtidigt som dessa positiva klimateffekter är ständigt närvarande. I Linköping startades biogasproduktionen i samarbete med Scan som ett sätt att nyttiggöra slakteriavfall som annars skulle gått till spillo. Sedan dess har verksamheten utvecklas och idag tillverkas biogasen av utsorterat matavfall från ett 25-tal svenska och norska kommuner. Tidigare var det här resurser som i bästa fall blev grismat, men som nu alltså kan förädlas till värdefull energi. Biogasen ger också miljönytta i andra änden av produktionscykeln genom restprodukten biogödsel. Denna gödsel bidrar till att återföra näringsämnen till jordbruket samtidigt som fossil gödsel kan ersättas. Tillgången på biogödsel är för övrigt idag den främsta gränssättande faktorn för hur mycket ekologisk mat vi kan producera i Sverige.

Biogasen levererar alltså nytta på flera sätt förutom att vara ett klimatsmart fordonsbränsle. Därför är det oerhört frustrerande när lagar och ekonomiska styrmedel utformas enbart utifrån olika bränslens miljöpåverkan ”vid avgasröret” vilket är fallet i exempelvis det nyligen föreslagna Bonus-Malus-systemet för lätta fordon. Här kommer biogasen hyfsat ut, men får prestandamässigt stryk av både el och vätgas på grund av den stuprörslikanden systemsyn som utredarna tillämpar. Det är ungefär som om man skulle bortse från att kraftvärmeverk förutom varmvatten även genererar el och eller att bortse från att får förutom lammkotletter ger oss ull!

Våra biobränslen förtjänar att värderas utifrån sin totala samhälls-och klimatnytta. Det är också nödvändigt för att vi ska kunna utforma styrmedel som ger största möjliga global effekt och inte enbart resultat i en enskild samhällssektor. För att detta ska lyckas måste såväl politiker som myndigheter och företag släppa stuprörsperspektivet!

Aktuellt seminarium

Välkommen till seminariet "Bonden, bränslet och beroendet – vilken roll spelar biodrivmedlen för klimatet, jobben och maten?" den 4 juli klockan 12:00 - 13:30.

Läs mer i Almedalsguiden.