Behovet av en nationell biogasstrategi

Klas Gustafsson 4 jul 2016

I miljömålsberedningens förslag om nya miljömål som presenterades i slutet av juni föreslås att utsläppen från transportsektorn år 2030 ska ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. Det är ett oerhört ambitiöst mål som kommer kräva ökade volymer av alla våra förnybara fordonsbränslen.

När det gäller biogasen så är dess miljönytta emellertid inte bara begränsad till transportsektorn. Produktionen av biogas gör det möjligt för våra kommuner att på ett resurseffektivt sätt klara sina åtaganden avseende separat insamling av matavfall. Biogasproduktion genom rötning ger också en värdefull restprodukt i form av biogödsel som ersätter fossilt konstgödsel och är en förutsättning för den svenska produktionen av ekologisk mat. Biogasen bidrar därmed till att vi kan uppfylla flera av de svenska miljömålen och flera andra målsättningar inom klimat-, energi- och jordbruk.

En annan viktig aspekt med biogasen är att den i huvudsak är lokalproducerad. Även om viss biogas matas ut på det nationella biogasnätet konsumeras merparten i närheten av var den produceras. Det innebär lokala arbetstillfällen samtidigt som lokala restprodukter kan nyttiggöras för lokala ändamål. Möjligheten att tillverka bränslen lokalt gör oss också mindre sårbara mot utbudsstörningar på världsmarknaden. Frågan om ”security of supply” är en het fråga i Bryssel och ur europeisk synvinkel är det viktigt att komma ihåg att biogasen minskar vårt behov av att importera naturgas från utlandet.

Därför går det inte att betrakta biogas som ett fordonsbränsle bland andra. Då produktionen och användningen av biogas påverkar flera samhällssektorer måste våra myndigheter lyfta blicken ovanför sina specifika ansvarsområden när de ska utforma styrmedel för biogasen och inte fastna i ett ”stuprörstänkande”. Den nationella biogasstrategi som togs fram förra året av bland annat Swedegas och Energigas Sverige är ett exempel på hur sektorsövergripande nyttigheter som biogas skulle kunna hanteras. Strategi föreslår åtgärder längs hela biogasens värdekedja och begränsar sig inte bara till fordonssektorn. Bland annat föreslås följande:

  • Behåll skattereduktionen för biogas efter 2020 och inkludera biogasen i kvotpliktsystemet när det är fullt utvecklat.
  • Inför en nationell miljölastbilsdefinition med tillhörande premie.
  • Inför en gasbusspremie likt den som är föreslagen för elbussar. Gasbussar bidrar även de till ett bättre klimat och renare luft i städerna men de bidrar också till ett slutet kretslopp.
  • Inför ett investeringsstöd för produktion av avancerade biodrivmedel.
  • Inför ett särskilt produktionsstöd för den biogas som ger dubbel miljö- och samhällsnytta, exempelvis insamling av matavfall och upptagning av överskottskväve.

I den nationella biogasstrategin bedöms den svenska biogaspotentialen vara 15 TWh till år 2030 vilket skulle vara ett viktigt, men inte på långa vägar tillräckligt bidrag för att ställa om fordonsflottan från fossilt till förnybart. Den nationella biogasstrategin passar miljömålsberedningens förslag som handen i handsken och nu är det bara upp till våra politiker att agera på detta uppdukade smörgåsbord av möjligheter!

Seminarium


Välkommen till seminariet "En nationell biogasstrategi – nyckel i omställningen?" den 5 juli klockan 10:30 - 11:30.