Rening av läkemedelsrester

Vi har byggt landets första permanenta fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvattnet vid Nykvarns avloppsreningsverk i Linköping. 

Med hjälp av ozon renas över 90 procent av läkemedelsresterna som lämnar kroppen bort. Ozonreningsanläggningen är ett delsteg i avloppsvattenreningen på Nykvarnsverket i Linköping.

Innovation som bidrar till en bättre vattenmiljö

Den största mängden läkemedelsrester når avloppsreningsverken via normal användning av mediciner när de utsöndras från kroppen via kiss och bajs, inte genom att oanvända läkemedel slängs i toaletten. Substanserna är ofta svårnedbrytbara för att kunna stå emot den sura miljön i magsäcken, och därför är det också svårt att bryta ned dem i de befintliga processtegen på reningsverket. Men med ozonreningen kan majoriteten av substanserna som kommer från kroppen renas ur avloppsvattnet på ett mycket effektivare sätt.

Läkemedelsrester påverkar vattenmiljön negativt, hormoner har till exempel visat sig ge fiskar problem att föröka sig. Andra läkemedelsrester som reduceras vid ozonreningen är antibiotika, ångestdämpande preparat och smärtstillande mediciner, men även resistenta bakterier renas bort.

Acceptera kakor (cookies) för att se innehållet.

Korta fakta:

 • Med hjälp av ozon renas över 90 procent av resterna av vårt medicinintag bort ur avloppsvattnet.
 • Överblivna läkemedel ska, precis som tidigare, lämnas in till närmaste apotek.
 • Ozon bryter ned läkemedelsrester och andra organiska föroreningar som de biologiska processerna på reningsverket inte klarar av att ta hand om.
 • Ozonet blandas in i avloppsvattnet i en reaktor som rymmer 600 m³.
 • Ozonreaktorn är designad så att allt ozon med god marginal hinner reagera färdigt innan vattnet går vidare till nästa reningssteg. 
 • I maskinhuset finns dubbla säkerhetssystem som snabbt stänger av ozonproduktionen om ett läckage detekteras. På det sättet säkerställs en trygg och bra arbetsmiljö och yttre miljö kring ozonreaktorn.
 • Efter ozonreningen behandlas vattnet i en biologisk process som fångar upp nedrytningsprodukter från ozoneringen.
 • Förutom läkemedelsrening kan kombinationen av ozonrening och den efterföljande biologiska reningen förbättra den totala reningen av organiskt kol och kväve.

Så här fungerar det:

 1. Vattnet kommer in i reaktortanken genom ett rör från den biologiska reningen.
 2. En del av avloppsvattnet avleds i en sidoström för att blandas med ozongas, innan det återförs till reaktortanken.
 3. I ozongeneratorn omvandlas syrgas till ozon. Ozonet leds sedan till en injektor.
 4. I injektorn blandas ozongasen med sidoströmmen så att ozonet enkelt kan fördelas i avloppsvattnet.
 5. Sidoströmmen återförs till det stora vattenflödet genom en lans som sprider ozonet i vattnet i höjd med synglaset.
 6. Vattnet får flöda upp och ner genom reaktortanken för att ge ozonet tid att reagera med läkemedelsresterna och förbrukas helt, innan vattnet slutligen går vidare till nästa reningssteg.
Hjälpte denna information dig? Nej