Infångning och användning av koldioxid

En viktig del av vårt arbete är att bidra till att uppnå lokala och internationella klimatmål, och därmed möta utmaningarna med ett förändrat klimat. Därför tittar vi på tekniker för att fånga in och använda eller lagra koldioxid från våra produktionsanläggningar för biogas, värme och el, så kallad Carbon Capture Utilization (CCU) och Carbon Capture Storage (CCS).

Infångning av koldioxid från produktion av fjärrvärme och el

I vårt energisystem producerar vi bland annat fjärrvärme och el genom att energiåtervinna avfall. Det är ett resurseffektivt sätt att ta hand om det avfall som uppstår i samhället. Samtidigt vet vi att avfallet delvis har fossilt ursprung och ger upphov till fossila utsläpp av koldioxid.

Genomfört en studie om olika tekniker för CCU och CCS

För att ta reda på vilka olika tekniska möjligheter det finns för CCU och CCS på produktionsanläggningarna för värme och el på Gärstad i Linköping, har vi under året slutfört en studie där vi undersökt om det är möjligt att genomföra. Teknikerna handlar om att antingen samla in koldioxiden för att använda den, eller att pumpa ner koldioxiden i geologiska formationer djupt ner i marken, till exempel i Nordsjön. Där lagras den och omvandlas med tiden naturligt till kolhaltiga mineraler. På så sätt minskas klimatpåverkan, eftersom koldioxiden inte når atmosfären. Effekten blir att koldioxid tas bort ur kretsloppet.

Vi bevakar också ny lagstiftning och kommande styrmedel inom området tillsammans med olika branschföreningar och fortsätter arbetet med denna viktiga fråga.

Infångning av koldioxid från biogasanläggningen

Under året har vi fått ett stöd beviljat från Klimatklivet. Stödet ska gå till att bygga en anläggning som ska fånga in den koldioxid som bildas vid rötning av matavfall och som renas bort vid biogasproduktionen. Koldioxiden kan till exempel användas

  • för att öka tillväxten i växthus
  • för att kyla livsmedel
  • i brandsläckare
  • till att göra kolsyrade drycker.

Hur fungerar infångningen av koldioxid från biogasanläggningen?

Vi förvätskar koldioxiden så att den blir flytande, för att sedan transportera den med tankbil till kunderna.

Innovationen ökar biogasens klimatprestanda

För Tekniska verken och dotterföretaget Svensk Biogas innebär innovationen flera fördelar. Vi kan omvandla koldioxiden från biogasproduktionen till en användbar produkt, och även öka biogasens klimatprestanda. Idag har vår biogas 90 procent lägre klimatbelastning än fossila bränslen. När vi tar tillvara koldioxiden kan siffran bli över hundra procent sett ur ett livscykelperspektiv, vilket betyder att biogasen bidrar ännu mer positivt till klimatet.

Vi planerar att ta anläggningen i drift under 2024

Vi planerar att ta anläggningen, som är den första i sitt slag i Sverige, i drift under 2024. I nuläget räknar vi med att cirka 13 000 ton koldioxid per år kan fångas in vilket motsvarar den klimatpåverkan som uppstår från 20 000 flygresor mellan Linköping och London. Den totala investeringen beräknar vi till 54 miljoner kronor, varav 21,6 miljoner kronor kommer från Klimatklivet.

Infångning av koldioxid i betong

Koldioxiden kan fångas i betongen genom en process som kallas karbonatisering, vilket innebär att koldioxiden lagras permanent i materialet. Vi samarbetar med aktörer inom betongindustrin för att påbörja pilottester.

Infångning av koldioxid i slaggrus

Vi tittar på möjligheten att binda in koldioxid i slaggrus, som är bottenaska som uppstår vid energiåtervinning av avfallVår förhoppning är att slaggrusets egenskaper kommer förbättras, samtidigt som upp till 10 000 ton koldioxid kan fångas in per år.