Samråd om elnätsledning mellan Linköping och Ljungsbro

Vi planerar att ansöka om tillstånd för en luftburen elnätsledning mellan Linköping och Ljungsbro. Ledningen kommer ersätta en del av en befintlig ledning på grund rötskador på ledningsstolpar. Här kan du ta del av samrådsunderlaget och skicka in dina synpunkter.

Vi planerar att ansöka om tillstånd för en ny elnätsledning. Enligt ellagen krävs särskilt tillstånd för att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar. Tillståndet ansöker vi om hos Energimarknadsinspektionen. Det första steget i processen är ett samråd. Vad är ett samråd?

Ledningen ersätter en befintlig på grund av skador

Den planerade elledningen är en del av vårt pågående arbete att förbättra och modernisera elnätet. Den nya ledningen ersätter den befintliga ledningen som på grund av omfattande rötskador på stolparna behöver rivas. Upprustningen säkerställer en pålitlig och effektiv elförsörjning till regionen.

Sträcker sig mellan Linköping och Ljungsbro

Den planerade ledningen sträcker sig mellan Linköping och Ljungsbro, på samma sträcka som den befintliga ledningen idag, sträckningsalternativ A på bilden nedan. I söder ansluts ledningen till stolpe belägen vid trafikplatsen mellan väg E4 och Bergsvägen, norr om Ullevi och Skäggetorp, nedan benämnd punkt A. I norr ansluts ledningen till station BT86 Ljungsbro belägen söder om Sockenmarken i utkanten av Ljungsbro.

Ytterligare ett alternativ, B, har undersökts men avfärdats på grund av större markintrång och påverkan på landskapsbilden.

Samrådsunderlag

Samrådsunderlag Ny elnätsledning (pdf)

Samrådsunderlaget är inte tillgänglighetsanpassat för dig som till exempel använder skärmläsare. Om du har frågor kring innehållet är du välkommen att kontakta konsultbyrån som hjälper oss med tillståndsprocessen eller vår projektledare:

Johnny Ingerström
Tillstånds- och MKB-konsult, Rejlers
samrad@rejlers.se
+46 771 78 00 00

Urban Ritzén
Projektledare, Tekniska verken
urban.ritzen@tekniskaverken.se
013-20 83 85

Synpunkter

Rejlers Sverige AB (Rejlers) har fått i uppdrag att hjälpa oss med tillståndsprocessen för ombyggnationen av ledningen. Därför kontaktar du dem med synpunkter. Skicka dina synpunkter senast måndag 12 januari 2024 till samrad@rejlers.se eller via post:

Rejlers Sverige AB
Johnny Ingerström
Stationsgatan 12
753 40 Uppsala

Märk synpunkten med "Linköping-Ljungsbro".