Certifierad biogödsel från Linköping

Tekniska verken i Linköping AB producerar fordonsgas och biogödsel från organiskt material. Biogödseln produceras under strikt kontrollerade former och är rikt på såväl värdefulla makro- samt mikronäringsämnen. Produkten har också ett organiskt innehåll vilket gör att den har en mullhöjande effekt. Genom sitt innehåll av baskatjoner har produkten även en pH-höjande effekt.

 • Produktionsanläggning: Tekniska verken i Linköping AB.
 • Produktionsansvarig: Michael Müllner

Certifikat

 • Vår konventionella gödsel är certifierad enligt Avfall Sveriges certifieringssystem, av SP 2002-12-18, certifikat nr 31 21 01, så biogödseln och verksamheten vid biogasanläggningen uppfyller ställda krav. Informationen baserar sig på rekommendationer från Länsstyrelsen i Östergötland Miljövårdsenheten och Miljökontoret – Linköpings kommun.
 • Vår KRAV-gödsel är certifierad enligt SPCR120 samt från och med 2015-03-27 enligt KRAVs regler. SP är certifieringsorgan för SPCR120-certifieringen och Kiwa Sverige AB för KRAV-certifieringen.

Analysresultat näringsinnehåll (medelvärde 2022)

Biogödseln uppfyller ställda miljökrav på tungmetaller, smittskydd och synliga föroreningar.

Ämne

Värde

Totalkväve (N-tot)

4,6 kg/ton

Växttillg. kväve (NH4-N)

2,5 kg/ton

Totalfosfor (P-tot)

0,3 kg/ton

Totalkalium (K)

1,1 kg/ton

Svavel (S)

0,3 kg/ton

Kalcium (Ca)

1,1 kg/ton

Magnesium (Mg)

0,1 kg/ton

pH -värde

7,7

Torrsubstanshalt (TS)

3,4 %

Uppskattad densitet (P)

1000 kg/

Organisk substans

71,1 GF % av TS

Synliga föroreningar

0 cm2/kg

Analysresultat metallinnehåll (medelvärde 2022)

Utifrån medelvärden 2022 blir beräknad maxgiva 74 ton/ha och år för konventionell gödsel. För KRAV-gödsel är motsvarande siffra maxgiva 44 ton/ha år. Begränsande metall är kadmium, enligt SPCR120 och KRAV.

Obs! För enskilda leveranser bifogas analysresultat för relevant tidsperiod tillsammans med en utifrån dessa beräknad maxgiva.

Ämne

Värde

mätosäk

Bly (Pb)

6,5 mg/kg TS

+/- 30 %

Kadmium (Cd)

0,3 mg/kg TS

+/- 27 %

Koppar (Cu)

46,1 mg/kg TS

+/-15 %

Krom (Cr)

8,8 mg/kg TS

+/- 35 %

Kvicksilver (Hg)

0,1 mg/kg TS

+/- 40 %

Nickel (Ni)

7,6 mg/kg TS

+/- 25 %

Zink (Zn)

165 mg/kg TS

+/- 20 %

Silver (Ag)

0,8 mg/kg TS

 +/- 20 %

Råvaror till biogasanläggningen 2022

Från konventionell produktion. Ungefärlig fördelning (viktprocent):

 • Matavfall: 56 %
 • Slakteriavfall: 24 %
 • Restprodukter från livsmedelsindustri: 19 %
 • Övriga vegetabiliska material: 1 %
 • Processhjälpmedel, BDP 868: 0,1 - 1 % (vikt)

 

Råd och anvisningar för användning av biogödsel

Hantering av biogödsel innefattas av de lagar och andra krav som omfattas av stallgödsel och andra organiska gödselmedel. Mer information finns på SJVFS 2004:62. Nedanstående punkter utgör ingen förteckning av gällande regleringar och villkor. För detta hänvisas till gällande regelverk.

Tillförseln bör anpassas så att kvävetillförseln inte överstiger den mängd som grödan kan tillgodagöra sig på den aktuella växtplatsen. Tänk även på nödvändig spridningsareal med avseende på fosfor, samt övriga försiktighetsmått inom känsliga områden.

Tänk på detta vid hantering, lagring och spridning av biogödsel:

 • Se till att gödselbehållaren är tät, så att läckage inte kan ske.
 • Se till att brunnen är täckt för att minimera kväveförluster. En för full brunn kan orsaka översvämning samt leda till att sväm-täcket blåser sönder.
 • Undvik att lagra biogödsel tillsammans med andra gödselslag, framförallt biogödsel med fjäderfägödsel, under längre tid. Helst inte längre än tre veckor. Luktproblem och kväveförlust kan då lätt uppstå. Inför spridning kan dock olika gödselslag blandas med varandra.
 • Sprid gärna gödslet på vardagar, och anpassa till väder- och vindförhållanden för att minska risken för luktproblem eller ammoniakavgång.
 • Bruka eller mylla ner biogödseln så fort som möjligt. I växande gröda rekommenderas spridning med släpslangsteknikalternativt myllningsaggregat.
 • Sprid aldrig biogödsel så att gödseln kan hamna i eller avrinna till vattenområde (å, dike, bäck, kanal, sjö eller vattentäkt).
 • Mängden biogödsel som får spridas i lantbruk begränsas av SPCR120 samt Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2010:1, SJVFS 2004:62[16], SNFS 1994:2[6] med tilläggen SNFS 1998:4[7], SFS2001:5.
 • Enligt SJVFS 2006:84 får produktionsdjur inte ges tillträde till mark där biogödsel använts som gödningsmedel inom 6 veckor efter spridning. Skörd av grovfoder får ske tidigast efter 3 veckor.
Hjälpte denna information dig? Nej