Avfall och återvinning

På uppdrag av Linköpings kommun sköter vi insamlingen och hanteringen av hushållsavfallet från medborgare och verksamheter i Linköpings kommun. Uppdraget innefattar, förutom hämtning av hushållsavfall, även trädgårdsavfallstippar, återvinningscentraler, insamling av farligt avfall och elavfall.

Insamlingen görs med hjälp av entreprenörer som utför hämtningen av hushållsavfall och slam i kommunen.

Linköpings kommuns avfallshantering styrs av avfallstaxan och renhållningsordningen och verksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen. Det betyder att vi som kommunalägt bolag inte får ta ut högre avgifter på avfallshanteringen, än vad det kostar för oss att tillhandahålla den. Både avfallstaxan och renhållningsordningen antas av Kommunfullmäktige.

Vår vision

I vårt uppdrag ingår också att kommunicera om till exempel sortering och avfallsminimering. Målet är att hushållen ska generera så lite avfall som möjligt.

Tekniska verkens vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och det ligger till grund för vår verksamhet. Uppdraget att samla in och hantera hushållsavfallet gör vi därför med utgångspunkt i Avfallstrappan. Det är den hierarkin som styr hur avfallet inom EU ska hanteras.

Avfallstrappan

  1. Minimera - förhindra att avfall skapas, så kallad avfallsminimering.
  2. Återanvända - lämna saker till secondhand eller ge bort dem.
  3. Materialåtervinna - genom insamling av bland annat förpackningar och tidningar, men även vid kompostering eller rötning av matavfall och trädgårdsavfall.
  4. Energiåtervinna - när det inte går att återvinna eller materialåtervinna ska energin i avfallet utvinnas genom förbränning.
  5. Deponera - när alla andra möjligheter är uttömda så återstår endast att deponera resterna. Det finns olika deponier beroende på farlighet.

Insamling av hushållsavfall

Vi ansvarar för att du ska kunna göra dig av med hushållssopor och övrigt avfall på ett så effektivt och miljöriktigt sätt som möjligt. Det gör vi genom att hämta brännbart restavfall och sorterat matavfall i soptunnor vid bostäder och företag. Ditt övriga avfall lämnar du antingen till återvinning i våra Elvinn-skåp som finns runtom i Linköping, på våra återvinningscentraler och på ristippar för trädgårdsavfall.

Gröna Påsen och Gröna linjen

Gröna Påsen. Illustration.

Linköpingsbornas matavfall sorteras i Gröna Påsen (eller Gröna linjen för företag). Matavfallet blir sedan till biogas och biogödsel. På så sätt kommer både energin och näringen i matavfallet till nytta. De gröna påsarna slängs i samma soptunna som de vanliga soppåsarna och sorteras sedan ut i vår optiska sorteringsanläggning.

Återvinningscentralerna

På återvinningscentralerna kan du lämna allt från soffor och farligt avfall, till kylskåp och trädgårdsavfall. Till återvinningscentralerna är privatpersoner välkomna att lämna sitt eget grovavfall med bil och släp eller mindre pick-up (ej med traktorer och lastbilar). Besöket kostar ingenting extra, hur lite eller mycket du än lämnar. Du har redan betalat för det genom ditt ordinarie abonnemang för sophämtning.

Utöver det finns det återvinningsstationer utplacerade runt om i stan. Dessa drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som också sköter tömningen.

Återanvändning och återbruk

Att förebygga avfall innebär att minska mängden avfall och minska mängden farliga ämnen i omlopp. Det handlar till exempel om att se till att saker får ett längre liv.

På våra återvinningscentraler finns möjlighet att lämna saker för återanvändning och återbruk.

Företagstjänster

Vi har ett brett kompetensområde när det gäller alla typer av avfall. Exempel på några av våra tjänster är containeruthyrning, källsorteringslösningar för flerfamiljshus, hantering av farligt avfall, insamling av matavfall och hantering av känsligt material. Tillsammans med företag, verksamheter, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar skräddarsyr vi helhetslösningar för insamling av olika typer av avfall.

Sorteringskärl för avfall utanför flerfamiljshus. Foto.

Vår miljöpolicy betonar en långsiktig och hållbar ekologisk utveckling i samhället. Det innebär att vi tar vara på tillgängliga resurser för framtiden och aktivt förebygger negativ miljöpåverkan.

På Gärstad återvinningscentral i Linköping och på Vika avfallsanläggning i Katrineholm är företag och verksamheter välkomna att lämna mindre mängder sorterat avfall. Vi arbetar även aktivt för att återvinna så mycket material som möjligt för att bidra till ett kretsloppssamhälle. Vi hjälper våra kunder att använda olika återvunna material igen, det sparar både råvaror och energi.

Gröna linjen för stora mängder matavfall

För verksamheter där det uppkommer en stor mängd matavfall, till exempel restauranger och storkök, erbjuder vi en praktisk lösning som vi kallar Gröna linjen. Matavfallet slängs i en separat tunna/container som vi tömmer och sedan kör direkt till biogas- och biogödselproduktionen.

Flera tjänster

På Vika i Katrineholm kan man även lämna stora mängder metallskrot (över 300 kg) och få betalt för det.

Vi erbjuder även utbildningar inom avfalls- och återvinningsområdet till exempel för Farligt avfall och Farligt gods, säkerhetsrådgivning för farligt gods, statistik samt underlag till miljöredovisningar.

Hjälpte denna information dig? Nej