Våra kraftvärmeverk

I ett kraftvärmeverk kan både el och värme produceras samtidigt. Oavsett bränsle utnyttjas energiinnehållet mycket bättre än i ett elkraftverk då värmen tas till vara istället för att gå till spillo. Mer resurseffektivt helt enkelt.