Lakvatten

Vatten som dräneras och avrinner från Gärstad avfallsanläggning behandlas i en lokal behandlingsanläggning innan det avleds till recipient (Stångån).

Behandlingsanläggningen består av två lakvattendammar, en översilningsyta och ett våtmarksområde samt tillhörande styr- och reglerutrustning. Lakvattendammarna ligger mellan Gärstadverket och motorvägen och bidrar förutom med vattenrening till att ge en visuell effekt av Gärstadverket, speciellt på kvällen.

Första reningssteget

Översilningsytan ligger i anslutning till östra lakvattendammen och är utformad för att stimulera nitrifikation, det första steget i att rena lakvattnet från kväve. I den västra lakvattendammen finns också en aktivt luftad zon med bärmaterial med samma syfte. Installation är ett fullskaligt försök av en ny reningsteknik för lakvatten.

Luftning av vattnet görs i båda dammarna med hjälp av syresättningsmaskiner. I den västra dammen finns också fyra styrskärmar för att garantera vattnets uppehållstid, som är på ca ett år.

Andra reningssteget

Från dammarna pumpas vattnet sedan vidare till våtmarken som är planterad med ett stort antal olika vattenväxter. Våtmarken är utformad för att möjliggöra denitrifikation, det andra steget i kvävereningsprocessen. Här behandlas vattnet i ca 20 dygn innan det släpps till recipient (Stångån).

I systemet renas lakvattnet främst från närsalter men också från metaller och organiska föreningar. I miljörapporten för Gärstad avfallsanläggning kan du hitta mer information om lakvatten och en sammanställning av lakvattenprovtagningen som görs enligt kontrollprogrammet för anläggningen.

Kontakta mig för mer information

Magnus Hammar

Miljöingenjör, Vatten och avlopp
013-20 83 77
magnus.hammar@tekniskaverken.se

 

Hjälpte denna information dig? Nej