Prisjustering från årsskiftet för Linköpings avfalls-, vatten- och avloppstjänster

Pressbild, foto: Crelle
Pressmeddelande
12 oktober 2023 08:00
Tekniska verken föreslår en justering av taxan för kommunalt avfall med 9 procent för beslut i kommunfullmäktige. Taxan för vatten- och avloppstjänster som redan beslutats kommer att justeras med 14 procent. De nya avgifterna ligger fortfarande under riksgenomsnittet.

Både avfalls- och VA-tjänsterna är avgiftsfinansierade och verksamheterna bedrivs enligt självkostnadsprincipen. För ett villahushåll motsvarar justeringen av taxorna i genomsnitt en höjning med cirka 16 kronor per månad för avfallstjänster och 70 kr per månad för vatten- och avloppstjänster.

Höga ambitioner och ökande krav på avfallshanteringen

Det som påverkar taxan för avfallstjänster är framför allt ökade kostnader för att samla in och behandla avfallet. Indexregleringar i entreprenadavtal och ökade kostnader som följer av kostnadsutvecklingen och inflationen i samhället är påverkande faktorer. Höjda kostnader för utsläppsrätter för koldioxid bidrar till att behandlingskostnaden för avfallet stiger. Ökade bränslekostnader gör att det blir dyrare att transportera avfallet. Påverkar gör också det nya insamlingsansvaret för förpackningar och övertagandet av återvinningsstationerna, samt ökad tillgänglighet och bättre återvinningsmöjligheter på  återvinningscentralerna.

– Vi har fortsatt fokus på att utveckla verksamheten för att öka återvinningen och minska avfallsmängderna, säger Liselott Myrbråten, affärsområdeschef på Tekniska verken i Linköping. Från 2024 kommer vi bland annat att ta över ansvaret för insamlingen av förpackningar från flerbostadshus och återvinningsstationer. Samtidigt fortsätter arbetet med förberedelser för att införa fastighetsnära insamling av förpackningar till alla hushåll senast 2027.

Ökat kostnadsläge inom vatten och avlopp

Underhåll och förbättringar av ledningsnäten är en viktig förutsättning för en trygg försörjning nu och i framtiden. Förutom inflation är stigande räntor den främsta orsaken till att Tekniska verken måste höja taxan för vatten- och avloppstjänster i kommunen.

- Det har blivit dyrare att renovera ledningar. Vi ser ökade kostnader för material- och bränsle när vi ska bygga ut och utöka vatten- och avloppsnäten och dessutom står vi inför stora investeringar för att möta höjda lagkrav inom miljö, beredskap och säkerhet, säger Liselott Myrbråten. 

PRISEXEMPEL

Prisexempel för avfallshantering per år för en villa:

Nuvarande pris                                     Nytt pris

Fast avgift 1064 kr                               Fast avgift 1160 kr  

                                                                (ökning 8 kr/månad)

Pris per kilo 3,65 kr                               Pris per kilo 3,98 kr

Snitt 1066 kr/år                                     Snitt 1162 kr/år

                                                                (ökning 8 kr/månad)

Totalt: 2130 kr/år                                 Totalt: 2 322 kr/år

(Alla priser är angivna inkl. moms)

Prisexempel för vatten och avlopp per år för en villa:

En höjning med 14 procent på brukningsavgifterna innebär att en befintlig villakund med samtliga nyttigheter – vatten, spillvatten och dagvatten – samt en normalförbrukning på cirka 140 m3 per år får en ökad kostnad med cirka 329 kronor per år på den rörliga förbrukningsavgiften samt cirka 540 kronor per år på den årliga abonnemangsavgiften. Detta motsvarar en höjning med strax under 73 kronor per månad.

För mer information, kontakta gärna:

Liselott Myrbråten, Affärsområdeschef Vatten och avlopp, Avfall och Återvinning
Telefon: 013-20 80 43
E-post: liselott.myrbraten@tekniskaverken.se