Gödselbrunn nytt landmärke med stor klimatnytta

Pressmeddelande
30 juni 2021 08:08
Tekniska verken har påbörjat arbetet med att bygga en ny gastät gödselbrunn vid biogasanläggningen i Linköping, där det tidigare växte energiskog. Den nya anläggningsdelen, som ska stå färdig till hösten, kommer att bli ett nytt landmärke för de som passerar på E4.

Gödselbrunnen som används idag är öppen och rymmer cirka 4 000 kubikmeter medan den nya, som kommer att bli helt sluten, rymmer 6 000 kubikmeter.

-  Anledningen till att vi bygger en ny gödselbrunn är att den befintliga inte kan ta tillvara all biogas som bildas. Den nya blir mer resurseffektiv ur flera perspektiv eftersom metanutsläppen reduceras helt och hållet, samtidigt som vi kan ta tillvara på den metangas som bildas och uppgradera den till flytande och komprimerad biogas. Så den nya gödselbrunnen är en viktig klimatåtgärd som vi fått bidrag från Klimatklivet för att bygga, säger Andreas Johansson, projektledare på Tekniska verken i Linköping.

Biogas produceras när organiskt avfall rötas i en syrefri miljö. På Tekniska verken rötas bland annat källsorterat matavfall från hushåll, slakteri-  och livsmedelsavfall. Materialet förbehandlas och rötas därefter i så kallad 2-stegs rötning under cirka 50 dagar, vid en temperatur på 42 grader. Vid rötningsprocessen produceras biogas som tas om hand och uppgraderas till fordonsgas i flytande och komprimerad form. Kvar bli biprodukten biogödsel som innehåller värdefulla mikro- och makronäringsämnen som kväve, fosfor och spårelement. Biogödsel är en eftertraktad gödningsprodukt inom lantbruket, där den kan användas istället för fossila gödningsprodukter (konstgödsel). Efter rötningsprocessen pumpas biogödseln ut till en lagringsbrunn där den mellanlagras i cirka 10 dagar, för att sedan transporteras ut till lantbruket. Den nya gastäta gödselbrunnen innebär också att kvaliteten på biogödsel förbättras ytterligare när ammoniumkväve frigörs, vilket lantbrukare sätter högt värde på.

- Biogas och biogödsel är en viktig del i att sluta det cirkulära kretsloppet, 70 procent av den biogödsel som produceras är dessutom KRAV-märkt och kan därmed användas för ekologisk odling av livsmedel. I och med investeringen i den nya gastäta gödselbrunnen kommer vi utöver miljönyttan också att få en större flexibilitet i lagringen, då den nya brunnen blir 50 procent större än den befintliga, säger Anna Lövsén, affärsområdeschef för Biogas på Tekniska verken.

Den nya gödselbrunnen minskar utsläppen av koldioxid med cirka 2 400 000 kilogram koldioxidekvivalenter per år.

Gödselbrunnen beräknas kosta 25 miljoner kronor, varav 11 miljoner kronor (45 procent) är bidrag från Klimatklivet.

 

För mer information kontakta gärna:
Anna Lövsén, affärsområdeschef, Biogas, Tekniska verken i Linköping
013-20 81 91
anna.lovsen@tekniskaverken.se

Andreas Johansson, projektledare, Tekniska verken i Linköping
013-30 84 73
andreas.johansson@tekniskaverken.se


Fakta om gödselbrunnen:
• Diameter: 23 meter
• Höjd: 14 meter
• Färg: Grå
• Minskade CO2-utsläpp: 2 400 000 kilogram CO2-ekvivlaenter per år
• Budget: 25 miljoner kronor
• Klimatklivet: Har beviljat stöd för 45 procent av investeringen det vill säga 11,25 miljoner kronor
• Färdigt; Hösten 2021

 

Fakta Klimatklivet:
Klimatklivet är fokuserat på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta och administreras av Naturvårdsverket i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att stödja investeringar som effektivt sänker växthusgasutsläpp.