Personalutveckling

Vi vill vara en konkurrenskraftig arbetsgivare där våra medarbetare känner arbetsglädje, stolthet och engagemang i en organisation som kännetecknas av kompetens, kreativitet och verksamhetsutveckling.

Det goda ledarskapet

Inom Tekniska verken-koncernen jobbar vi mycket med att utveckla ledarskapet. Vi vet nämligen att det, bland annat, är goda ledare som utmärker goda arbetsplatser. Chefen ska verkligen våga vara ledare, vara en förebild, ta ansvar och bygga laget. Att vara sig själv i ledarskapet och kommunicera så att alla förstår räcker långt. Och naturligtvis ha förmågan att lyssna.

En annan viktig del i chefsrollen är att skapa förutsättningar för medarbetarens utveckling. Att ta tillvara allas potential och uppmuntra initiativ, innovation och utveckling. I den miljön blir det roligt att jobba, vilket i sin tur innebär ett stort engagemang i arbetsgruppen.

Chefen behöver också vara tydlig med vart vi ska. Vad är visionen? Vilka mål har vi? Alla medarbetare ska förstå sin del och roll i helheten för att nå målen. I våra spelregler ingår en inkluderande kultur där var och en är viktig.

Det här är några exempel på vad vi inom Tekniska verken lägger i begreppet ”det goda ledarskapet”. Vi tror på ledare som är närvarande och tar sig tid att lyssna och stämma av med medarbetarna!

Medarbetarskap

Våra medarbetare ska genom kompetens, engagemang och ansvar bidra till attverksamhetens mål uppfylls. I det personliga ansvaret ingår att föreslå förbättringar, ta ansvar för att arbetsuppgifterna blir effektivt utförda och att aktivt söka information och dela med sig av egna kunskaper och erfarenheter.

Vi ska verka för arbetsformer som bidrar till laganda, engagemang, delaktighet och utveckling i arbetet samt balans mellan arbets- och privatliv.

Kompetensutveckling

Genom strategisk kompetensutveckling vill vi stärka koncernen på ett långsiktigt och lönsamt sätt inför framtida utmaningar och krav. Kompetensutveckling ska ses som en långsiktig investering och vara en del av verksamhetens strategiska planering.

Chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar för att kompetensen utvecklas i en riktning som stämmer överens med företagets och individens mål.

Koncernen motiverar våra medarbetare till en intern rörlighet mellan olika befattningar och verksamhetsområden.

Löner

Inom Tekniska verken har vi individuell lönesättning som sätts utifrån kända lönekriterier såsom engagemang/prestation, ansvar, samarbete, flexibilitet, initiativ- och beslutsförmåga samt yrkeskunnande.

Arbetsmiljö

Arbetsplatsen ska, av alla, upplevas som säker. Vår arbetsmiljö ger oss kvalitet i arbetet och hög produktivitet. Miljön är en viktig faktor för Tekniska verkens långsiktiga framgång. I allt förändringsarbete ska alltid hänsyn tas till miljöfaktorerna. Friskvård och ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete är en naturlig och viktig del av verksamheten.

Hjälpte denna information dig? Nej