Mångfald

Vi bidrar alla med våra olikheter, erfarenheter och perspektiv till visionen att bygga världens mest resurseffektiva region. Vi bryr oss om det unika i varje individ och tillsammans skapar vi en positiv, öppen och innovativ arbetsplats där var och en är viktig.

Vi bedriver ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete som utgår från den grundläggande principen om ömsesidig respekt, likabehandling och icke-diskriminering. Strategin vi jobbar efter genomsyrar hela koncernen såväl i rollen som arbetsgivare som i kundsamarbetet.

Vi är övertygade om att delaktighet och nyfikenhet leder till utveckling som gynnar både anställda och kunder. Det är våra olika kompetenser och samspelet mellan oss som gör Tekniska verken till ett drivande, trovärdigt och framgångsrikt företag. 

Mitt livs chans

Vi är med i adept- och mentorskapsprogrammet Mitt livs chans. Programmet vänder sig till personer med utländsk bakgrund med en eftergymnasial utbildning eller högre studier, men som inte fått  ett arbete som motsvarar kunskapen. Tekniska verken deltar i programmet med tre stycken mentorer.
Läs mer

Alla medarbetare inom koncernen har ett eget ansvar att bidra till att skapa en god arbetsplats, där alla verkar för integration och motverkar alla former av diskriminering. Vi vet att en organisations framgång är beroende av förmågan att ta tillvara på allas olikheter.

Det är också en självklarhet att alla (oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder) ges samma möjligheter att påverka sin arbetssituation. Tekniska verken tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och trakasserier.

Hur arbetet bedrivs

Tekniska verkens mångfaldskommitté består av representanter från olika områden inom företaget. Alla har olika yrkesbakgrunder och olika erfarenheter och kunskaper kring frågor om mångfald. Mångfaldsgruppen arbetar med att se till att vi tar tillvara på våra anställdas komptenser, att vi har en hög tolerans och sätter mål för hur vi vill att det ska se ut i framtiden och hur vi tar oss dit. 

Under kommande treårsperiod kommer mångfaldskommittén att ha som uppdrag att följa upp och driva på jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom koncernen. 

Utdrag av målsättningen

  • Alla chefer ska ha kunskap om vår jämställdhet - och mångfaldsstrategi samt hur vi ska uppnå våra mål
  • Öka kunskapen bland våra medarbetare kring vad kränkande särbehandling är samt vilka åtgärder som ska vidtas om detta inträffar på arbetsplatsen
  • Upptäcka eventuella skillnader mellan kvinnor och mäns löner för lika arbete. Om det finns skillnader ska handlingsplaner definieras
  • Säkerställa att diskriminering ej förekommer vid rekrytering samt att våra ambitioner avseende likabehandling återspeglas i rekryteringsarbetet
  • Erbjuda praktikplatser, tillfälliga anställningar m.m. till nyanlända.
Hjälpte denna information dig? Nej