Social hållbarhet

Vi är en viktig del av det närsamhälle och den region vi verkar i. Därför är det en självklarhet att vi tar ett socialt ansvar som omfattar allt från ansvar för leverantörskedjan till lokalt samhällsengagemang. Det sociala ansvaret är en viktig del av allt vi gör. Ta del av några exempel på vad det innebär för oss.

Utbildning för barn och ungdomar

Det är tillsammans med våra kunder vi bygger världens mest resurseffektiva region. Därför är det viktigt att också kunderna vet vad de kan göra för att bidra.

Varje år utbildar vi barn i grundskolan inom olika hållbarhetsfrågor inom koncepten Bästa världen. Bästa världen är en del av vårt sociala ansvarstagande och handlar om att lära barnen om hållbarhet och hur vi använder jordens resurser på ett klokt sätt. Vi genomför också årligen ett event för gymnasieungdomar, Innovation Camp, i samarbete med Ung företagsamhet.

Bästa världen - samarbete som stärker barns handlingskompetens i hållbarhetsfrågor

Bästa världen är ett samarbetsprojekt mellan grundskolorna i Linköpings kommun, Tekniska verken, Bixia, Kolmårdens djurpark och Lejonfastigheter. Varje år når vi ut till ungefär 5 500 elever. Syftet med Bästa världen är att ge alla grundskoleelever i kommunen inspiration om och stärka deras handlingskompetens i hållbarhetsfrågor. Målet är att nå en engagerande undervisning och fördjupa elevernas lärande så mycket som möjligt. Bästa världen riktar sig till årskurs 2 med tema Vatten, årskurs 5 med tema Avfall och årskurs 8 med tema Energi.

Varje tema i Bästa världen består av tre delar. I den första delen lyfts det lokala perspektivet – hur det fungerar i Linköping. I del två vidgas det till det globala perspektivet. Då får eleverna besöka Kolmårdens djurpark och lära sig mer om hur djur och natur påverkas av vatten, avfall eller energi. I del tre ligger fokus på egen handlingskraft – vad jag kan göra i min egen vardag för att bidra till en bättre värld.

Ansvar för leverantörskedjan

Vi tar ansvar för de tjänster och produkter som levereras till oss. Därför ställer vi krav på våra leverantörer och kontrollerar att de följer kraven.

Alla våra verksamheter följer gällande regler, oavsett om de är monopolistiska, affärsdrivande eller reglerade. Till monopolverksamheterna hör att hantera hushållsavfall samt tillhandahålla vatten och avlopp. Leveranser via ledningsnät till privatkunder regleras i standardavtal. Innan vi tecknar avtal om produkter och tjänster med företag och andra kommuner tar vi in anbud eller offerter, och genomför förhandlingar.

Medlemmar i UN Global Compact

Sedan 2020 är vi med i UN Global Compact, världens största initiativ för hållbarhet med över 13 000 medlemsföretag och organisationer från fler än 170 länder. Vi har därmed förbundit oss att aktivt bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling samt att arbeta utifrån Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi rapporterar vårt arbete till FN årligen.

Indirekta risker utanför den regionala marknaden

Vår koncern agerar främst på den regionala marknaden. Det betyder att vi inte har någon produktion utomlands. Däremot köper vi in en del material och varor från andra länder, vilket innebär en indirekt risk för korruption och kränkning av mänskliga rättigheter i dessa länder.

Riktlinjer för att minimera risken för mutor och korruption

För att minimera en potentiell risk för mutor och korruption i organisationen har vi riktlinjer kring representation. Vi informerar om, bland annat när vi anställer nya medarbetare, att vi inte under några omständigheter får ge eller ta emot mutor. I riktlinjerna finns vägledning om en representation, förmån eller liknande kan anses vara att ge eller ta emot en muta. För att ytterligare minimera denna risk genomför våra ekonomiska revisorer kontinuerliga kontroller av våra inköp, leverantörsfakturor och betalningsflöden. Alla aktiviteter vi genomför, till exempel event, ska ha ett relevant syfte för vår verksamhet och erbjuda full insyn och öppenhet.

Visselblåsning – medarbetare kan rapportera iakttagelser

Medarbetare har möjlighet att rapportera iakttagelser som de bedömer kan vara oetiska eller olagliga till Linköpings kommuns funktion för visselblåsning. Funktionen finns tillgänglig via vårt intranät och på kommunens hemsida.

Tekniska verkens inköpsprocess, inköpspolicy och ansvarskod för leverantörer samt gällande lagstiftning styr och vägleder oss i hur vi gör våra inköp och upphandlingar. Alla våra kontakter med leverantörer ska kännetecknas av likabehandling, proportionalitet, transparens och ömsesidigt erkännande. Kravet på proportionalitet innebär förenklat att vi inte får ställa högre krav än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med upphandlingen. Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats myndigheter också ska gälla i övriga EU- och EES-länder.

Vid upphandling ska de som deltar inte vara i beroendeställning eller ha en nära förbindelse till de som lämnar anbud.

Vår ansvarskod bygger på UN Global Compacts 10 principer

Vår ansvarskod bygger på UN Global Compacts 10 principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. För att markera att vi inte tolererar brott mot till exempel mänskliga rättigheter eller arbetsrätt kräver vi att leverantörerna accepterar ansvarskoden i samband med upphandling av produkter och tjänster. Genom ansvarskoden vill vi även främja miljöanpassad teknikutveckling.

Ladda ner vår ansvarskod på engelska (pdf, 160 kB)

Hållbarhetsbedömning inför varje ny annonserad upphandling

Utöver UN Global Compacts 10 principer gör vi en hållbarhetsbedömning inför varje ny annonserad upphandling. De krav som lyfts fram i hållbarhetsbedömningen är vägledande för hur vi utformar kraven i upphandlingen.

Läs om hur vi utvecklat vårt arbete med upphandlingar under 2021 i Hållbarhetsredovisningen.

Processen för uppföljning av krav

Vi genomför löpande djupgående leverantörsuppföljningar inom våra viktigaste inköpsområden. Syftet är att se till så att leverantörerna uppfyller våra krav inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorruption. Uppföljningen består av intervjuer med både yrkesarbetare och personer i ledande befattning, samt granskning av dokumentation. Resultatet av uppföljningarna visar att leverantörerna överlag efterlever kraven på ett bra sätt. I de fall vi identifierar brister får leverantören upprätta en åtgärdsplan som vi sedan godkänner.

Skyddsronder och andra kontroller

Vi tar också ansvar för våra leverantörers hälsa och säkerhet i samband med de skyddsronder som vi regelbundet genomför i våra anläggningar, samt utför andra kontroller för att se till att leverantörerna följer våra särskilda miljö- och säkerhetsföreskrifter.

Kontroll av leverantörernas kreditvärdighet

Kontroll sker av leverantörernas kreditvärdighet, både i samband med att vi skriver avtal och löpande under avtalstiden, för att undvika negativa ekonomiska konsekvenser.

Ökad trygghet med ny belysning

Under 2022 har vi utökat och förbättrat belysningen i området Skäggetorp i Linköping, i syfte att öka tryggheten för de boende. Arbetet är resultatet av ett gott samarbete mellan de boende i området och oss, fastighetsägare, Linköpings kommun och polisen. De boende involverades på olika sätt, till exempel genom trygghetspromenader eller att de fått ange var det finns mörka platser. De nya lamporna är LED och många kan styras ner på armaturnivå. Det gör att en lampa som är vid en mörk plats kan lysa starkt, medan lampor där det är ljusare kan ha lägre intensitet. På så vis kan vi skapa bästa möjliga trygghet och samtidigt använda energin resurseffektivt.

Fiber till landsbygden 

Regeringens vision är att alla i Sverige ska vara helt uppkopplade år 2025. Tillgång till en bra uppkoppling skapar förutsättningar för att bo och arbeta i hela landet, samt driver tillväxt och innovativ produktion. För att motverka digitalt utanförskap arbetar vi med att bygga ut bredbandet i glesbebyggda områden. 

Trygg och attraktiv arbetsgivare

Våra kärnvärden – drivande, positiva och trovärdiga – beskriver vad vi står för och hur vi vill bli uppfattade. Våra värderingar är något vi alltid bär med oss i vårt dagliga arbete. Vi arbetar för att alla medarbetare ska veta vad kärnvärdena står för, ta dem till sig och känna att de val vi gör i vardagen har betydelse.

Här listar vi fyra övergripande områden vi jobbar med. Läs mer om vårt arbete för en säker arbetsplats, lika rättigheter och hälsa i vår hållbarhetsredovisning.

Rättigheter och möjligheter

Vi jobbar aktivt med mångfald- och likabehandling, mot diskriminering och för jämställdhet.

Arbetsmiljö och hälsa

För oss är det viktigt att medarbetarna upplever sin fysiska och psykiska arbetsmiljö som motiverande, säker och trivsam.

Fysisk arbetsmiljö

Den personliga säkerheten är av största vikt. Därför jobbar vi förebyggande med skyddsronder, riskbedömning och rapportering.

Kunskap och kompetens

Vi jobbar med kompetensbaserad rekrytering och kontinuerlig kompetensutveckling.

Social hållbarhet på våra återbrukshallar

På våra återbrukshallar får medborgare som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet att jobba. Tillsammans med Linköpings kommun erbjuder vi arbete i upp till sex månader till personer som är till exempel långtidsarbetslösa eller nyanlända.

− Både vi och de personer som fått en plats här har lärt oss mycket. De första som kom till oss var nyanlända som fick öva på språket, samtidigt som de fick jobba och se hur det går till på en arbetsplats i Sverige. Vår personal har tyckt att det varit väldigt lyckat att få sitta och prata med en person från en annan kultur i lunchrummet, och att få testa mat från världens alla hörn. Projektet har bidragit till en ökad förståelse för andra kulturer och har slagit hål på en del fördomar. Det har bidragit till integration på ett mycket bra sätt, berättar Kjell Österskog, avdelningschef på återvinningscentralerna i Linköping.

Kunderna har också övervägande varit väldigt positiva och förstående, och har hjälpt till så gott de har kunnat när det blivit lite språkförbristningar. De flesta uppskattar att vi gjort en social insats.
− Jag har jobbat 30 år på Tekniska verken, och detta projekt är det roligaste och det bästa jag varit med om, avslutar Kjell.

Tillgänglighet och pålitlighet

Vi har ett stort samhällsansvar. Därför är en av våra viktigaste hållbarhetsfrågor att vi har hög tillgänglighet och pålitlighet i leveranserna av el, värme, kyla, vatten, biogas, bredband, hämtning av avfall och hantering av avloppsvatten. Därför har vi väl uppbyggda rutiner och övervakningssystem för att snabbt kunna ta hand om oförutsedda händelser och störningar. Vi bygger kontinuerligt ut och klimatsäkrar vår ledningsburna infrastruktur för att möta dagens och framtidens krav.

Vi har en mycket hög tillgänglighet i leveransen av alla våra tjänster och få oplanerade avbrott. I tabellen ser du några exempel från 2022.

Tjänst Leveranssäkerhet, %
El Linköping: 99,99
Mjölby: 99,99
Katrineholm: 99,97
Dricksvatten 99,99
Bredband 99,80
Avfallsstörningar 99,94

Relaterad information