Import av sopor

I Sverige är vi bra på att energiåtervinna vårt avfall och mindre än en procent läggs på deponi, men en del länder har inte kommit fullt lika långt. Eftersom vi har större möjlighet att energiåtervinna avfall, kan andra länder köpa våra miljötjänster. På så vis kan vi tillsammans bidra till att mindre mängd avfall hamnar på deponi.

Vi tar emot restavfall från kommuner, företag och länder i Europa

På Gärstadverket behandlar vi restavfall från cirka 20 kommuner och verksamhetsavfall från både lokala företag och nationella recyclingbolag. Vi importerar också restavfall från Europa, till exempel Norge och Storbritannien. Det fraktas hit med lastbil eller båt till närliggande hamnar och körs sedan till Gärstad avfallsanläggning. Att vi tar hand om utländskt avfall i våra effektiva svenska kraftvärmeverk ger dessutom en global klimatnytta, som är större än den klimatpåverkan som transporterna av avfallet ger. Under 2023 importerade vi totalt ca 330 000 ton brännbart avfall från andra länder. Totalt eldade vi ca 645 000 ton avfall under 2023.

Leveranskrav enligt Naturvårdsverket föreskrifter

Vi har samma leveranskrav på allt restavfall vi tar emot, oavsett vilken kommun, verksamhet eller land det kommer ifrån. Det innebär att vi kontinuerligt granskar hanteringen och kontrollerar att avfallet är väl sorterat och uppfyller våra krav genom stickprover och proveldningar.

Innan vi tar emot restavfall från nya kommuner, större verksamheter eller internationella recyclingbolag gör vi dessutom alltid besök ute hos dem på hemmaplan. Allt för att säkerställa att hanteringen av avfallet sker enligt gällande regelverk.

Varför importerar vi sopor?

Vi importerar sopor för att det minskar klimatpåverkan globalt sett. Många länder saknar idag effektiva metoder att tillgodogöra sig energi från restavfall. Värmebehovet kan vara lågt och fjärrvärmen är mindre utbyggd. Det gör ofta deponering till den vanligaste behandlingsmetoden för avfall, en metod med hög påverkan på klimatet.

Deponier läcker metangas, en gas med mycket högre klimatpåverkan än koldioxid. Att vi energiåtervinner avfall från andra länder i våra högeffektiva kraftvärmeverk ger därför en klimatnytta som vida överstiger den klimatpåverkan som avfallstransporterna orsakar.