Flera fördelar med ny gastät gödselbrunn

Tack vare vår gastäta gödselbrunn som vi byggts på vår biogasanläggning i Linköping kan vi minska våra utsläpp av metan rejält, samtidigt som vi kan öka produktionen av biogas.

Gastät gödselbrunn minskar metanutsläppen

Biogödsel, som är en restprodukt från produktionen av biogas, lagras i en gödselbrunn tills den transporteras med lastbil till bondgårdar runt om i Östergötland. Med den nya gastäta gödselbrunnen tar vi ett viktigt kliv framåt på klimatresan.

Till skillnad mot en öppen gödselbrunn släpper den gastäta inte ut växthusgasen metan. Det innebär att vi kan minska våra utsläpp med drygt 2 000 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per år. Samtidigt ökar vi produktionen av biogas med cirka 300 000 kilo per år. Metangasen tar vi tillvara genom att uppgradera den till flytande och komprimerad biogas i vår produktionsanläggning, den största av sitt slag i Sverige.

Vi fortsätter att satsa stort på flytande biogas, för att göra det möjligt för fordonsflottan och industrin att ställa om till fossilfria alternativ. Efterfrågan på flytande biogas i industrin, och som bränsle till tunga fordon, växer hela tiden. Ett tydligt exempel på det är att under 2022 uppgick försäljningen av flytande biogas inom transportsektorn till cirka 1 600 ton, en ökning med cirka 130 procent jämfört med 2021.

2 000

ton koldioxidekvivalenter kan vi minska våra utsläpp från biogasproduktionen med tack vare den nya gastäta gödselbrunnen.

300 000

Så många kilo per år ökar produktionen av biogas.

111,3

GWh biogas produceras totalt, varav 53 procent komprimerad och 47 procent flytande.