Miljövärden för fjärrvärme 2021

Här hittar du våra miljövärden för fjärrvärme utifrån de riktlinjer som finns i  Värmemarknadskommittén överenskommelse.

Nytt från och med 2018 års överenskommelse är att det tydliggörs att de värden som beräknas för redovisning av historiska utsläpp inte ska användas för t.ex. byte av uppvärmningsform eller energieffektiviseringsåtgärder. Då ska istället ett beslutsperspektiv användas.

För Linköpings fjärrvärme anger vi för klimatpåverkan därför ett bokföringsvärde för historisk redovisning samt ett beslutsvärde lämpat för utvärdering av förändrad energianvändning, val av uppvärmningsform mm. Att emissionsfaktorn för Linköpings fjärrvärme är negativ i ett beslutsperspektiv grundas främst i att en minskad användning av fjärrvärme skulle minska elproduktionen i våra kraftvärmeverk, vilket skulle ge negativa klimateffekter. För specifika åtgärd er, t.ex. en energibesparingsåtgärd med en viss lastprofil, kan mer specifika beräkningar behöva göras. Kontakta oss för mer information, kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Linköping
Katrineholm
Borensberg
Kisa
Skärblacka och Kimstad
Åtvidaberg

Linköping

Emission av växthusgaser i ett beslutsperspektiv för miljöredovisning

- 40 gram CO2e/kWh

Detta värde ska användas för utvärdering av beslut som till exempel energieffektivisering eller vid val mellan fjärrvärme och andra energilösningar. Värdet speglar den faktiska påverkan ett beslut ger på fjärrvärmesystemet vilket ger ett annat resultat än när medelvärden eller värden för ursprungsmärkt energi används.

Värdet baseras på förväntad utveckling av energisystemen både lokalt och i omvärlden. Hänsyn tas till exempel till att fjärrvärme i Linköping efter 2021 kommer att produceras utan kol och fossil olja. Att värdet blir negativt beror bland annat på att en besparing av fjärrvärme leder till minskad elproduktion i våra kraftvärmeverk och därmed en ökad klimatpåverkan eftersom el behöver produceras på annat sätt.

Bedömning av elanvändning i beslutsperspektiv ger ett värde på cirka 240 gram CO2e/kWh. Detta värde ska alltså användas för utvärdering av beslut som till exempel energieffektivisering eller vid val mellan fjärrvärme och till exempel värmepump. Eftersom en förändrad elanvändning i Sverige till stor del påverkar fossil elproduktion i Nordeuropa blir klimatpåverkan relativt stor. Detta trots att värdet tar hänsyn till förväntad utveckling av det elsystemet, vilket innefattar att mer förnybar el kommer in.

Emission av växthusgaser ur ett bokföringsperspektiv för miljöredovisning

 • Förbränning: 89,5 gram CO2e/kWh
 • Transport: 4,2 gram CO2e/kWh
 • Summa: 94 gram CO2e/kWh

Anledningen till vårt höga miljövärde i Linköping är att avfall är vår allra största bränslefraktion. Vi menar att det är resurseffektivt att ta tillvara på avfall som inte går att återanvända eller materialåtervinna, och producera el och fjärrvärme av dem. I denna beräkningsmetodik läggs alla utsläpp från avfallsförbränning på elen och fjärrvärmen som produceras och inte på den som lämnar avfallet. Vill du hjälpa oss att sänka siffran? Sortera allt ditt avfall och lämna så lite som möjligt till oss.

Resursanvändning

 • Primärenergifaktor: 0,09
 • Andel restbränslen: 95 %

Förnybarhet

 • Andel förnybart: 70 %
 • Andel fossil olja: 3 %

Bränslemix fjärrvärme Linköping

Avfall 73 %
Returträ 21 %
Restprodukter från skogsindustrin 3%
Bioolja 1 %
Fossil olja 2 %

Övriga miljöaspekter (g/kWh)

Nox 0,16
Svavel 0,00
Stoft 0,00

 

Katrineholm

Emission av växthusgaser

 • Förbränning: 4,1 gram CO2e/kWh
 • Transport: 4,9 gram CO2e/kWh
 • Summa: 9 gram CO2e/kWh

Resursanvändning

 • Primärenergifaktor: 0,05
 • Restbränslen:  73 %

Förnybarhet

 • Andel förnybart: 100 %
 • Andel fossil olja: 0 %

Bränslemix fjärrvärme Katrineholm

Returträ 73 %
Restprodukter från skogsindustrin 26 %
Bioolja 1 %
Fossil olja 0 %

Övriga miljöaspekter (g/kWh)

Nox 0,26
Svavel 0,03
Stoft 0,37

 

Borensberg

Emission av växthusgaser

 • Förbränning: 7,1 gram CO2e/kWh
 • Transport: 19,8 gram CO2e/kWh
 • Summa: 27 gram CO2e/kWh

Resursanvändning

 • Primärenergifaktor: 0,19

Förnybarhet

 • Andel förnybart: 100 %
 • Andel fossil olja: 0 %

Bränslemix Borensberg

Restprodukter från skogsindustrin 93 %
Bioolja 7 %

Övriga miljöaspekter (g/kWh)

Nox 0,70
Svavel 0,12
Stoft 0,01

Kisa

Emission av växthusgaser

 • Förbränning: 20,4 gram CO2e/kWh
 • Transport: 10,3 gram CO2e/kWh
 • Summa: 31 gram CO2e/kWh

Resursanvändning

 • Primärenergifaktor: 0,1

Förnybarhet

 • Andel förnybart: 96 %
 • Andel fossilt: 4 %

Bränslemix Kisa

Restprodukter från skogsindustrin 96 %
Fossil olja 4 %

Skärblacka och Kimstad

Emission av växthusgaser

 • Förbränning: 10,6 gram CO2e/kWh
 • Transport: 5,2 gram CO2e/kWh
 • Summa: 16 gram CO2e/kWh

Resursanvändning

 • Primärenergifaktor: 0,05

Förnybarhet

 • Andel förnybart: 98 %
 • Andel fossil olja: 2 %

Bränslemix Skärblacka och Kimstad

Restprodukter från skogsindustrin 98 % (varav spillvärme: 53 %)
Fossil olja 2 %

Åtvidaberg

Emission av växthusgaser

 • Förbränning: 16,2 gram CO2e/kWh
 • Transport: 8,2 gram CO2e/kWh
 • Summa: 25 gram CO2e/kWh

Resursanvändning

 • Primärenergifaktor: 0,08

Förnybarhet

 • Andel förnybart: 96 %
 • Andel fossil olja: 4 %

Bränslemix Åtvidaberg

Restprodukter från skogsindustrin 96 %
Fossil olja 4 %

Övriga miljöaspekter (g/kWh)

Nox 0,25
Stoft 0,01

Kontakta mig för mer information

Märta Hasselqvist 

Hållbarhetsstrateg, Tekniska verken
013-20 92 82
marta.hasselqvist@tekniskaverken.se

Hjälpte denna information dig? Nej