Miljöcertifiering av byggnad med fjärrvärme och fjärrkyla

Resurseffektiv fjärrvärme i Linköping

I Linköping produceras den största delen av fjärrvärmen i kraftvärmeverk där el och värme produceras samtidigt. Gärstadverket utgör basen i Tekniska verkens fjärrvärmeproduktion, i och med starten av den nya Lejonpannan levereras idag 95 % av fjärrvärmen från energiåtervinning av restavfall. Så länge det finns avfall i samhället som av någon anledning inte återanvänds eller materialåtervinns så är energiåtervinningen det miljömässigt bästa sättet att ta hand om det.

Genom att använda fjärrvärmen i Linköping bidrar du till 

  • att ta vara på energin i avfallet som annars går till spillo.
  • att läckage av växthusgaser från deponerat avfall undviks.
  • en effektiv samproduktion av el och värme, vilket innebär att global klimatpåverkan från ineffektiva fossileldade kraftverk kan undvikas. 

Sammanfattningsvis är omvandling av avfall till el och fjärrvärme mycket resurseffektivt. Den lokala miljöpåverkan är liten, strikt reglerad och övervakas kontinuerligt och med hjälp av externa konsulter utifrån en mycket sträng lagstiftning på området. 

Certifiera din byggnad enligt ett miljöcertifieringssystem

Vid certifiering av en byggnad enligt byggbranschens olika miljöcertifieringssystem krävs att ett antal kriterier uppfylls. Krav ställs bland annat på ursprunget av den energi som tillförs byggnaden. Tekniska verkens fjärrvärme och fjärrkyla är en del i denna bedömning.

För en hållbar nybyggnation kan prioritetsordningen i Energimyndighetens nationella strategi för lågenergibyggnader följas: 

  • Mycket energieffektivt klimatskal.
  • Mycket energieffektiva installationer.
  • En stor andel av den energi som behövs ska vara förnybar.

Olika system för miljöcertifiering

Det finns en handfull olika system för miljöcertifiering av byggnader, exempelvis Miljöbyggnad, BREEAM och LEED. Dessa behandlar energianvändningen från el, värme och kyla på olika sätt.

Vi berättar gärna mer om hur fjärrvärme och fjärrkyla ska hanteras i de olika miljöcertifieringssystemen. Du kan också kontakta oss om ni inte når upp till önskad kravnivå i ett system när ni planerar en byggnation, och fjärrvärme eller fjärrkyla är en del av er bedömning.

Kontakta oss för mer information

Emil Berggren
Produktspecialist BBE
Tekniska verken
Hjälpte denna information dig? Nej