Falköpings kommun – Höverö

Vi utreder möjligheterna att bygga vindkraftverk i Falköpings kommun, söder om Floby på gränsen till Herrljunga. Fastighetsägare i området är privata markägare. Det studerade området är definierat som ett primärt område för vindkraft i kommunens översiktsplan.

Förstudier och utredningar av området

En förstudie har gjorts som visar på förutsättningar för vindkraft i området och vi har därför gått vidare med fördjupade utredningar. Dessa omfattar fågel- och fladdermusinventeringar, en naturvärdesinventering och en arkeologisk utredning. Dessa kommer utföras under 2024 om ingen avbryter projektet. Vi har också haft ett inledande samrådsmöte med länsstyrelsen och Falköpings respektive Herrljungas kommun. 

Våra undersökningar så långt visar att området kan vara lämpligt för vindkraft. Därför kommer vi att gå vidare genom att bjuda in närboende och allmänhet till samråd om vindkraftsprojektet. Samrådet är planerat att hållas i Grolanda bygdegård den 18 och 19 september. Därefter blir nästa steg att ta fram en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Ansökan om miljötillstånd görs hos Länsstyrelsen Västra Götaland.

I området kommer det rymmas som mest åtta vindkraftverk. Vi är intresserade av att bygga vindkraftverk med upp till 270 meters totalhöjd (höjden på vingspetsen när vingen står rakt uppåt).

Karta över området vi utreder

Hjälpte denna information dig? Nej