Vindkraftverk på slätt. Foto.

Vi satsar på förnybar vindkraft

Tekniska verken satsar stort på att bygga ut vindkraft. Målet är att 2023 så ska vår elproduktion bestå av en tredjedel från vindkraft, en tredjedel av vattenkraft och en tredjedel från kraftvärme.

I Sverige har vi goda förutsättningar för vindkraft och utbyggnaden går i snabb takt. För några år sedan stod vindkraften för en mycket liten andel av Sveriges elproduktion, men den har snabbt växt till att stå för 20 procent av landets elproduktion. Det är den näst största förnybara energikällan efter vattenkraft, som står för cirka 40 procent.

Även på teknikfronten går utvecklingen framåt. Idag kan ett modernt vindkraftverk producera cirka 15-18 miljoner kWh el per år, vilket motsvarar el till 3 000 till 3 500 hushåll. Elproduktionen per vindkraftverk beror till stor del på medelvindarna på den aktuella platsen.

Invigning

Här inviger vi vindkraftsparken i Häjsberget och Södra Länsmansberget i Sunne kommun.
Acceptera kakor (cookies) för att se innehållet.
Här inviger vi vindkraftsparken i Häjsberget och Södra Länsmansberget i Sunne kommun.

Vindkraftens miljöpåverkan

Vindkraften ger inga direkta utsläpp och marken den står på kan lätt återställas igen. Men den miljöpåverkan som den har är påverkan på landskapsbilden, kulturvärden och naturvärden, som till exempel fågellivet. Det ställs därför krav på noggranna miljökonsekvensbeskrivningar när en plats för större vindkraftspark utreds, som bland annat innehåller

 • markanvändning
 • boendemiljö
 • landskapsbild
 • fåglar, fladdermöss och övrig fauna
 • kulturmiljö och fornlämningar
 • infrastruktur
 • riksintressen.

Fakta om vindkraft


 • Ett vindkraftverk producerar el när vindarna blåser mellan 3 och 25 meter per sekund. När det blåser cirka 12 meter per sekund producerar den enligt sin maximala effekt.
 • Ett vindkraftverk producerar el cirka 90 procent av tiden och stannar vid strömavbrott.
 • Maskinhuset, på toppen av vindkraftverket, vrider sig automatiskt och riktar upp sig mot vinden för att få största möjliga elproduktion.
 • När det inte blåser får ett vindkraftverk el från elnätet till sitt styrsystem och också för viss uppvärmning. Elförbrukningen motsvarar cirka en promille av vindkraftverkets årsproduktion.

 

Hjälpte denna information dig? Nej