Förnybar vindkraft

Tekniska verken satsar stort på att bygga ut vindkraft och målet är att 2023 så kommer vår elproduktion bestå av en tredjedel från vindkraft, en tredjedel av vattenkraft och en tredjedel från kraftvärme.

I Sverige har vi goda förutsättningar för vindkraft och utbyggnaden går i snabb takt. Från att för några år sedan stått för en mycket liten andel till att nu stå för cirka 10 procent av Sveriges elproduktion. Det är den näst största förnybara energikällan efter vattenkraft, som står för cirka 40 procent.

Teknikutvecklingen har gått starkt framåt och ett modernt vindkraftverk som är cirka 200 meter högt producerar cirka 12-15 miljoner kWh el per år. Det motsvarar el till 60 000 till 75 000 hushåll. Elproduktionen per vindkraftverk beror till stor del på medelvindarna på den aktuella platsen.

Vindkraftens miljöpåverkan

Vindkraften ger inga direkta utsläpp och marken den står på kan lätt återställas igen. Men den miljöpåverkan som den har är påverkan på landskapsbilden, kulturvärden och naturvärden, som till exempel fågellivet. Det ställs därför krav på noggranna miljökonsekvensbeskrivningar när en plats för större vindkraftspark utreds, som bland annat innehåller

  • markanvändning
  • boendemiljö
  • landskapsbild
  • fåglar, fladdermöss och övrig fauna
  • kulturmiljö och fornlämningar
  • infrastruktur
  • riksintressen.

 

Hjälpte denna information dig? Nej