Angående regleringsproblematiken kring sjön Yxern

Angående regleringsproblematiken kring sjön Yxern, som uppmärksammats i media senaste tiden, så vill vi från Tekniska verkens sida förklara hur vi ser på saken. 

Efter mångårig dialog med intressenter kring sjön och omfattande processer med ansvariga myndigheter är vi väl medvetna om de problem som regleringen genom gällande vattendom orsakar. Vi har stor förståelse för den frustration som de närboende känner kring problemet och vi är själva bekymrade över att vattennivån i sjön sjunker trots att vi tappar minsta tillåtna nivå som vattendomen tillåter. Tekniska verken har under de senaste åren lagt mycket kraft på att komma fram till en lösning som både gynnar lokal miljö kring Yxern och produktionen av förnyelsebar klimatneutral vattenkraftsel.

Vi har tillsammans med övriga aktörer inom Yxerns regleringsföretag aktivt verkat för att gällande vattendom från 1938 ska ändras för att göra det möjligt att tillämpa tappning som är bättre anpassad för dagens förhållanden. Det är inte möjligt att på eget initiativ ändra tappningen utanför vattendomens ramar. Vattendomar är att jämföra med lagstiftning och fyller en viktig funktion genom att exempelvis säkerställa att ändrad reglering i en sjö inte får negativa konsekvenser genom förändrade flöden i andra delar av ett större vattensystem. Därför kan beslut om ändrade vattendomar endast fattas i Mark-och Miljödomstolen eller högre instanser efter noggrann konsekvensanalys. I syfte att förbättra vattensituationen kring sjön har Tekniska verken sedan maj 2013 (med undantag av en period våren 2015 då sjön var välfylld) tillämpat minsta möjliga tappning inom ramen för vattendomens begränsningar.

Yxerns regleringsföretag, där Tekniska verken är en av fyra delägare, har ansökt hos Länsstyrelsen i Kalmar om att få tappa mindre än vad vattendomen ger möjlighet till vilket tyvärr avslogs. Därefter har frågan drivits gentemot Mark-och Miljödomstolen där såväl kommuner som ideella krafter motsatte sig en omprövning av vattendomen. I mars 2015 lämnade Yxerns regleringsföretag tillsammans med Tekniska verken, Länsstyrelsen i Kalmar, Västerviks kommun och Vimmerby kommun in en skrivelse till Kammarkollegiet om att få till stånd en helt ny vattendom.

Tekniska verken kommer att verka för att regleringsproblematiken kan få en positiv lösning som gynnar såväl närmiljön kring sjön som den lokala vattenkraftsproduktionen. Vi hoppas att Kammarkollegiets beredning och kommande beslut i ärendet kan leda till detta. Det är möjligt att aktuell mediauppmärksamhet till och med kan påskynda ett avgörande i ärendet. I annat fall är vi beredda att i Tekniska verkens styrelse lyfta frågan om en försäljning av berörda anläggningar till någon annan aktör, exempelvis kringliggande kommuner eller någon engagerad ideell organisation som är bättre lämpad att hantera dessa utmaningar.    

Anders Jonsson, vd Tekniska verken och Nils Hillerbrand, ordförande för Tekniska verkens styrelse

 

Hjälpte denna information dig? Nej