Problematiken kring Yxerns vattenreglering

Den senaste tiden har regleringsproblematiken kring sjön Yxern åter uppmärksammats i media. Vi vill därför klargöra vår syn på situationen.

De vattenkraftstationer som ägs av Tekniska verken vid Yxern byggdes under första halvan av 1900-talet. Tekniska verken köpte stationerna från Sydkraft och Västerviks Kraft år 2001. Gällande vattendom för regleringen av Yxern är från 1938. En genomgång av underlaget inför denna dom, liksom andra historiska dokument, om sjön visar på återkommande problem med regleringen, vilket alltså är fallet även idag där vattennivån i sjön är den lägsta sedan 1976.

Efter mångårig dialog med intressenter kring sjön och omfattande processer med ansvariga myndigheter är vi väl medvetna om de problem som regleringen genom gällande vattendom orsakar. Vi har stor förstående för den frustration som de närboende känner kring denna fråga och vi är själva bekymrade över att vattennivån i sjön sjunker trots att vi tappar minsta möjliga volym vatten som domen tillåter.

Vi kan inte ändra tappningen på eget bevåg

I diskussionerna kring regleringsproblematiken har det ibland framställts som att Tekniska verken skulle kunna ändra tappningen på eget bevåg. Även om vi är av uppfattningen att en ändrad tappning sannolikt skulle förbättra situationen så saknas legala möjligheter att göra detta utan avsteg från gällande vattendom. Vattendomar är att jämföra med lagstiftning med syftet att bland annat säkerställa att ändrad reglering i ett vattendrag inte får negativa konsekvenser genom förändrade flöden i andra delar av ett större vattensystem. Därför är det mycket viktigt att beslut om alla ändringar av vattendomar fattas av myndigheter eller domstolar efter noggrann konsekvensanalys. Om Tekniska verken genom Regleringsföretaget skulle medverka till att bryta mot vattendomen kan det få rättsliga följder. Samtidigt som vi inte kan överblicka alla konsekvenser, såväl på miljön som på människor och verksamheter, detta skulle ge upphov till i nerströmsliggande vattendrag och sjöar. Att på eget bevåg ändra regleringen är därmed inget alternativ.

Därför har Yxerns regleringsföretag, där Tekniska verken är en av delägarna, under många års tid försökt få tillstånd att ändra vattendomen så att tappningen ur sjön skulle kunna minskas. Frågan har drivits gentemot såväl Länsstyrelsen i Kalmar, som Mark-och miljödomstolen.

Skillnad på avsteg och permanent ändring av vattendom

I media har det framställts som att Tekniska verken på grund av okunskap drivit denna fråga mot fel instans. Så är inte fallet. Yxerns Regleringsföretag har ansökt hos Länsstyrelsen i Kalmar om att få göra ett tillfälligt avsteg från gällande vattendom i väntan på att en permanent lösning ska kunna komma till stånd.  Sådana tillfälliga avsteg har tidigare beviljats av Länsstyrelsen vid flera tillfällen. Vi är väl medvetna om att rätten att permanent besluta om förändrad vattendom ligger hos Mark- och Miljödomstolen.  Yxerns regleringsföretag har tidigare försökt att få vattendomen ändras hos denna myndighet, men då vår ansökan resulterade i över 20 kritiska inlagor från olika sakägare bedömdes denna process sakna förankring hos sakägare och myndigheter. Yxerns regleringsföretag har också även tidigare försökt få tillstånd från Länsstyrelsen i Kalmar att göra ett tillfälligt avsteg från domen vilket nekades. Oavsett vilka legala turer som detta ärende tagit, eller borde ha tagit, är det åter viktigt att poängtera att Tekniska verken inte har möjlighet att på egen hand, utan nödvändiga myndighetsbeslut, agera utanför gällande vattendom

Tekniska verken har inget att vinna på att nuvarande situation fortsätter och vi vill särskilt betona att våra ekonomiska intressen i vattenkraftproduktion med vatten från Yxern vida understiger kostnaderna för den tid och de resurser vi lagt ner under de senaste åren på denna fråga.

Sammanfattning

  • Tekniska verken vill se en ändrad vattendom och har under många år arbetat aktivt för detta tillsammans med övriga delägare i Yxerns regleringsföretag. En aktiv dialog med övriga intressenter påbörjades i juni och kommer att fortsätta med målsättning att ta fram ett modernt tillstånd för regleringen av Yxern.
  • Tekniska verken, genom regleringsföretaget, kan inte på eget bevåg ändra minimitappningen i sjön Yxern utan nödvändiga myndighetstillstånd. Ett brott mot gällande vattendom skulle innebära rättsliga konsekvenser samtidigt som det utan en kvalitetssäkrad och godkänd konsekvensanalys är oklart hur det skulle påverka vattensituationen i Yxern med närliggande vattendrag.
  • Yxerns Regleringsföretag har ansökt hos Länsstyrelsen i Kalmar län om att tillfälligt få göra avsteg från gällande vattendom. Då Länsstyrelsen tidigare beviljat sådana avsteg är vår uppfattning att vår förfrågan ställts till rätt myndighet. Vi är väl medvetna om att en permanent förändring av vattendomen kräver beslut i Mark- och Miljödomstolen.
  • Tekniska verkens ekonomiska intressen i vattenkraftverken nedströms Yxern är obefintliga i förhållande till de kostnader som regleringsproblematiken orsakar i form av myndighetsprocesser m.m.  
  • Tekniska verken kommer tillsammans med en rad andra intressenter kring Yxern att på nytt försöka få tillstånd att ändra tappningen.

 

Hjälpte denna information dig? Nej