Fortsatt låg vattennivå i juli

Ansvaret för att reglera sjön Yxern har Yxerns reglerförening. Föreningen har fyra delägare, nämligen Tekniska verken, Totebo AB, ett fastighetsbolag vid namn Guldkäppen AB samt en privatperson. Regleringen styrs av en vattendom som är från 1938. Tekniska verken anser att vattendomen är föråldrad och bör förnyas. Detta är dock en komplicerad process som kan ta 2 till 3 år.

Under våren och sommaren har reglerföreningen med stöd av Tekniska verken och berörda Smålandskommunerna till Länstyrelsen i Kalmar ansökt om att få tappa mindre än den miniminivå som vattendomen slår fast. Båda gångerna har denna ansökan avslagits av Länstyrelsen i Kalmar.

Det finns olika uppfattningar om hur den akuta situationen med sjön skall hanteras.
Några debatörer anser att reglerföreningen skall strunta i vattendommens mintappning och Länstyrelsens avslag och på egen hand minska avtappningen.

Reglerföreningen har dock valt att strikt hålla sig till vattendomen och nedan kommenterar vårt juridiska ombud, advokatbyrån Foyen skälen till detta.

Anders Jonsson, vd Tekniska verken

Avseende reglering i sjön Yxern

Med anledning av uppkomna diskussioner om regleringen och vattenmängden i sjön Yxern så
har undertecknad som företrätt Yxerns regleringsföretag såsom juridiskt ombud i mål om
omprövning följande att säga om regleringen.

  • Regleringen i sjön Yxern från regleringsföretagssida styrs av den dom som gavs för vattenhushållningen 1938. I domen anges vilken avtappning som får ske beroende på vattennivån i sjön.
  • Regleringsföretaget hade under ett par tidiga år på 2000-talet rätt till att pröva mindre avtappning av Länsstyrelsen.
  • Då regleringsföretaget ansåg att förhållanden ändrats så ansökte regleringsföretaget den 4 mars 2014 till Mark- och miljödomstolen i Växjö om omprövning av vattenhushållningsbestämmelserna. Under målets handläggning i domstolen ifrågasattes ansökan av Länsstyrelsen, Kammarkollegiet såväl som kringboende kring sjön. Detta föranledde att regleringsföretaget återkallade ansökan och målet avskrevs.
  • Regleringsföretag har även i maj 2016 till Länsstyrelsen i Kalmar ansökt om att få tillfälligt ändrade villkor avseende hushållningsbestämmelserna men Länsstyrelsen har avvisat ansökan.
  • Kammarkollegiet har i juni 2016 i en skrivelse till Länsstyrelsen bett denna att se över tillstånden avseende Yxern och dess vattendrag nedströms. I sin skrivelse ger Kammarkollegiet uttryck för åsikten att vattenhushållningsbestämmelserna är att ses såsom en del av tillståndet men inte såsom ett minimitappningsvillkor. Vidare anser Kammarkollegiet att detta ger möjlighet för tolkningsutrymme och utrymme för regleringsföretaget att beakta miljöbalkens hänsynsregler vid tappning. Foyens tolkning av vad Kammarkollegiet har skrivit är att Kammarkollegiet anser att man inte är bunden av de gränserna som nämns i den äldre domen. Foyen delar inte denna syn på vad som ingår i ett tillstånd och vad som är ett villkor utan har utgångspunkten att vattenhushållningsbestämmelserna som anges i utslaget är en del av tillståndet och således ska följas. Domsvillkor i vattendomar är ovillkorliga och skall följas, precis på samma sätt som domar i tviste- eller brottmål.
  • Länsstyrelsen har, efter att regleringsföretaget i juli 2016 begärt tillsyn av regleringen och föreläggande om ändring av tappning, kommit fram till att inte vidta några åtgärder då de anser att nuvarande situationen är en del av tillståndets utformning och inte en tillfällig situation. Ett föreläggande i denna situation skulle innebära att Länsstyrelsen tillät ett tillfälligt avsteg från tillståndet. Länsstyrelsen kan utfärda ett sådant föreläggande om det är brådskande och nödvändigt för att undvika ohälsa eller att allvarlig skada på miljön uppkommer. Här bör man vara medveten om att vattenhushållningsbestämmelserna ska tillgodose såväl sakägare i sjön som nedströms i ån. Länsstyrelsen anser inte att det är nu fråga om en sådan situation att ett föreläggande eller förbud ska anses vara brådskande och nödvändigt i Miljöbalkens mening.

Regleringsföretaget arbetar och har arbetat med att förbättra villkoren för vattenhushållningen men samtidigt är regleringsföretaget tvugna att hålla sig till de villkor som givits för verksamheten. Foyen kan utifrån gällande rätt rörande domsvillkoren i vattendomar inte rekommendera regleringsföretaget att göra avsteg från tydligt angivna vattenhushållsregler, det vill säga, givna, tvingande vattenrättsliga regler. Brott mot gällande villkor kan medföra såväl straff som grund för skadestånd.

Med vänlig hälsning

Mikael Westin
Advokat

Hjälpte denna information dig? Nej