Frågor och svar Yxern

Frågor och svar

Hur många vattenkraftverk äger Tekniska verken AB i Yxernområdet?
Vi äger fem vattenkraftverk i vattensystemet nedströms Yxern (Botorpsströmmen). Inget av dessa är direkt beroende av vattnet från Yxern. Därutöver finns det fyra kraftverk till, med andra ägare, varav tre är direkt beroende av vattnet från Yxern.

Hur länge har Tekniska verken ägt kraftverken i Botorpsströmmen?
Tekniska verken köpte dessa vattenkraftverk 2001, några av Västerviks Kraft och några av Sydkraft.

Vad tjänar Tekniska verken på kraftverken i Botorpsströmmen?
Med dagens låga elpris och de driftskostnader som anläggningarna har (bland annat fastighetsskatt per producerad kilowattimma) gör Tekniska verken idag ingen vinst på vattenkraftsanläggningarna i Botorpsströmmen.

Varför har Tekniska verken vattenkraftverken kvar om de inte genererar några pengar, är det inte bättre att de rivs?
Vi har ett långsiktigt perspektiv. Vår strategi är att fortsätta äga vattenkraft då den i princip är klimatneutral. Vattenkraften fyller en viktig funktion i dagens energisystem och vi tror att den kommer bli ännu viktigare i framtiden, bland annat som reglerkraft för att kunna möjliggöra en ökad andel oreglerbar vind-och solenergi i Sverige.

Om kraftverken rivs ut och dammarna tas bort innebär det också att ganska stora områden som idag är sjöar kommer att torrläggas helt, detta påverkar inte bara biologin utan även exempelvis fastigheter som idag ligger vid en sjö men inte längre kommer att göra det. Överväger man en utrivning måste effekterna av det utredas först.

Vad säger ni till de som bor kring Yxern och ser förödelsen?
Det ser inte bra ut, det håller vi verkligen med om. Men Vattendomen från 1938 måste vi följa även om vi tycker den är otidsenlig. Vi måste följa de lagar som finns.

Varför ser ni inte till att ändra tappningarna?
Vi har tidigare försökt hitta sätt att minska påverkan genom att minska tappningen framförallt på sommaren. Med godkännande från Länsstyrelsen tappades mindre under begränsade provperioder under ett antal år. Länsstyrelsen har dock ansett att de inte har möjlighet att bevilja den lägre tappningen längre.

Varför har Tekniska verken inte ansökt om att ändra domen?
Det har vi. Vi har försökt ändra på domen så att den kräver en lägre tappning vid låga vattenstånd. Men sakägarna, det vill säga markägarna, Vimmerbys kommun, Västerviks kommun, Länsstyrelse osv tyckte inte att det var tillräcklig utan vill se en helt ny dom.

Varför ansöker ni inte om en helt ny dom?
De som har rättighet att ansöka om en ny dom är regleringsföretaget (där Tekniska verken är en av fem delägare) och vissa myndigheter (t ex Länsstyrelsen och Kammarkollegiet). Tekniska verken kan inte ansöka om en ny dom. Den process som behövs för att ta fram en ny dom är omfattande, komplicerad och svårförutsägbar.

Vad är Yxerns regleringsföretag?
I Botorpsströmmen finns fler kraftverksägare än Tekniska verken i Linköping AB. Regleringsföretaget ägs av alla kraftverksägarna och dess uppgift är att reglera vattnet i enlighet med domen för alla kraftverksägares bästa. TvAB är största delägare men har inte ensam majoritet. 

Tekniska verken har fått 151 miljoner, så kallade elcertifikatpengar. Varför har inte pengarna använts till förbättrande åtgärder för fisken?
Elcertifikatpengarna är till för att stimulera förnyelsebar elproduktion. (Tekniska verken har investerat flera miljarder i förnyelsebar elproduktion under senaste 15 åren.)

Hjälpte denna information dig? Nej